Jegyzőkönyv

 

Hottó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által 2011. február 02. napján megtartott közmeghallgatásról.

 

Jelen vannak:   Vincze Ferenc polgármester,

                       Halász László, Bogár Ferenc, Kovács László,  Kóródi János képviselők és

                       Fazekas István körjegyző- jegyzőkönyvvezető.

                       A lakosság részéről: 55 fő.

  

Vincze Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Fazekas István körjegyzőt.  

 

 

A meghívóban kiküldötteknek megfelelően először a polgármester a 2010. évi választások óta végzett munkáról   beszélt. Megköszönte a település lakóinak a választáson történő részvételüket és az elnyert bizalmat. Úgy érzi, hogy a választás az önkormányzatiság helyreállítását szolgálta.

A képviselőtestület munkájáról szóló beszámolót azzal kezdte, hogy hangsúlyozta a jogszabályok betartásának fontosságát, amely az önkormányzatnak is kötelessége. Első teendők között a képviselőtestület felmérte, hogy mi az a vagyon, amit átvesznek az elődöktől, melyek azok a kötelezettségek amelyeket megörököltek. Szintén számba vették, hogy milyen jelenleg hatályos szerződés van, amelyekből az önkormányzatnak joga vagy kötelezettsége keletkezik. A felmérést követően következő feladat az előző ciklusban elkövetett hibák, vagy téves megítélések kijavítása volt, amelyek már részben megtörténtek. A feladatok számbavételénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása a községben. Az önkormányzat korábbi időszakokban következő társulásokba lépett be, amelyből eredően vannak kötelezettségeink, ilyen a Kistérségi Társulás, a Csatornaépítő Társulás.  Az önkormányzat bevételeinek forrásait több körülmény befolyásolja, melyből egyik meghatározó tétel a saját bevétel, amely a gépjárműadóból, a helyi adóból és a személyi jövedelemadó átengedett részéből áll. A kiadások áttekintése után a feleslegesnek ítélt vagy nem szükségszerű kiadásokat megszüntettük, a közüzemi díjat csökkentettük, megszüntettük a honlap fenntartásáért és az internet használatáért fizetendő kiadásokat. Felülvizsgáltuk a bérleti szerződéseket és bérlőket inflációkövető szerződéseket kötöttünk. A boltossal pedig területhasználati díjban állapodtunk meg.  A közvilágítással kapcsolatban tájékoztatta a lakosságot, hogy az E-on Áramszolgáltatóval új szerződést kötöttünk, amelynek keretében a közvilágítás korszerűsítése meg fog történni. Egyben kérte a jelenlévőket, hogy a közvilágítással kapcsolatos hiányosságokat jelezzék a falugondnoknak.

 

 

Sajnálatos dolognak ítélték meg a településőr szolgálat megszűntetését, amely hasznos volt a településnek. A településőrnek vásárolt 2 db eszközt /távcső, lámpa/ felajánlják a Polgárőr Egyesületnek. Az ingó vagyontárgyak számbavétele során derült ki, hogy sok felesleges eszköz van az önkormányzat tulajdonában, amelyeknek a nyilvános értékesítése rövidesen megtörténik. A monitorokat, amelyeket már nem használunk fel fogjuk ajánlani iskolának használatra. Jelentős kiadást jelent a közös fenntartású intézmények a hozzájárulás. Az idei évi hozzájárulás meghatározása folyamatban van.  Az idei évben változás lesz a szemétszállítási díj fizetésében is, mivel a ZALA-DEPO – mint szolgáltató – a díjat közvetlenül a lakóknak fogja kiszámlázni, amelyet hamarosan kézhez fognak kapni a lakók. Negyedéves fizetési kötelezettség lesz.

Megváltozott a közmunkaprogram is január elsejétől, az új foglalkoztatási forma még nem kialakított. Felmerült az önkormányzatok részéről, hogy szükség lenne egy mezőőrre , mivel a mezőgazdasági területen is jelentős értékek vannak.

Az önkormányzat foglalkozott a bekötőút felújításának kérdésével, az ügyben helyszíni bejárás összehívására került sor. Bár a felújítás belátható időn belül nem fog megtörténni, ennek ellenére nem volt eredménytelen az eljárás, mivel felajánlást kaptunk mart aszfalt vételére kedvezményes áron, amellyel a belterület utakat és zártkertbe vezető utakat tudnánk rendbe tenni.

 

Borásos Szilárd kérdése, hogy a ZALA-DEPO Kft.-től a szerződést mikor fogják megkapni.

 

Vincze Ferenc polgármester: a falugondnok a mai napon kezdte el a szerződések postázását, a kézbesítés folyamatos.

A falugondnok és az önkormányzati alkalmazottak munkájával kapcsolatban elmondható, hogy megfelelő hozzáállással, önállóan végzik munkájukat.

 

A polgármester beszámolójának következő részében az önkormányzati területeken található fa értékesítéséről számolt be és várta az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat, kérdéseket.

Az önkormányzati vagyon felleltározása során szembesültek azzal a körülménnyel, hogy a zártkertben egy összefüggő közel 7 hektáros ingatlanon vágásérett erdő található. Bejárták a területet, kimérették és Rosta László erdésszel felmérették. A legcélszerűbb és gazdaságosabb hasznosítása érdekében több számítást végeztek, szem előtt tartva azt, hogy törvényesen járjanak el. Ez ideig két változat fogalmazódott meg, amelyet támogatni tudnak. Az egyik változat szerint a legtöbb értéket kihozva a termelésből minden munkafolyamatot a testület szervezné meg és a végén a fát értékesítené. Ennek az eljárásnak több olyan szakasza van, amely sok bizonytalanságot tartalmaz, az önkormányzat ezeket nem biztos, hogy megfelelően tudná kezelni. A megoldás szerint a fakitermelést 3.800,- - 4.000,- Ft/m3 áron tudnánk elvégeztetni és a letermelt fát kiközelítés után magánterületen tárolnánk. Itt el kell mondani, hogy a kiközelítésért is díjat kellene fizetni, mivel ez egy      500 méteres szakasz. A tárolásért pedig a terület tulajdonosa 10 m3 fát kér.  Ez is költséget jelent. Szintén felmerül a földút rendbetételének költsége. Ezt követően egyeztetni kell a dobronhegyi polgármesterrel abban az ügyben,  hogy az önkormányzati utakat- amelyen az elszállítás történik – milyen módon kell helyreállítani. A szállítás során mind a rendőrséggel, mind a munkavédelmi felügyelőséggel együtt kellene működni. A sok bizonytalan körülmény miatt célszerűbbnek látszik a másik változat, amikor mindent értékesítenénk így nincs felelőssége a kitermelés kapcsán az önkormányzatnak. A lábon történő értékesítés megvitatása során felmerült, hogy engedélyezzük-e a település lakóinak az ágfa szedését vagy az ágfát is értékesítjük és a befolyó pénzt fordítjuk a településre. Szintén felmerült, hogy kedvezményes vásárlás lehetőségét kell biztosítani a helyi lakóknak.

 

Halász László a lábon történő értékesítés esetén a kialakult szokásjog szerint a jelentkezők között kiosztjuk a területnagyságokat és az azon található ágat összeszedi és elviszi. A másik változat szerint ezt nem biztosítjuk, hanem az ágfa értékesítés jogát is eladjuk és tiszta területet kérünk vissza a vevőtől.

 

 

Vincze Ferenc polgármester jobban járnánk számításaink szerint a saját kivitelezésű kitermeléssel, de magas lenne a költsége,  meg kellene előlegezni 4.000.000,- Ft-ot és korábban már felsorolt bizonytalansági tényezők is kérdésessé teszik ezt.

 

 

Halász László: Az lett a megbeszélésünk vége, hogy összehívjuk a közmeghallgatást és azt követően döntünk véglegesen.

 

Vincze Ferenc a  körjegyző is figyelmeztetett a szabályszerű eljárásra, hogy az értékesítés forgalmi értéken történjen, melynek megállapítása mindenképpen szükséges. Rosta László erdész szerint a kikiáltási árnak 9.500.000,- Ft + ÁFA árnak kellene lenni, a fa értékesítésekor pedig a helyi vásárlók kedvezményt kapnának.

 

Kamasz László ha a lakosságnak engedélyezi az önkormányzat az ágfa szedését, akkor az utak rendbetételének kötelezettsége kit terhel.

 

Luter Tibor milyen összetételű az erdő, az utak helyreállítására mi a biztosíték, tudomása szerint ilyen esetben a letermelőtől kauciót szoktak kérni.

 

Halász László kezelés, erdőművelés a területen nem történt, mivel felvert erdőről van szó, összetétele is vegyes. Maga az értékbecslés 3-400 000,- Ft-ba kerülne.

 

Dömök Miklós: ki rendezi vágás után a területet. Tudni kell azt, hogy mi a lakosság igénye, az egyik a kedvezményes vásárlás, a másik az ágfa szedése, de az önkormányzat az egész település érdekét kell képviselni.

 

Halász László: ha ezt mérlegeljük, akkor az ágfa értékesítése az előnyösebb.

 

Vincze Ferenc: a kedvezményes értékesítésnél a rászorultsággal van gond, nehéz azt eldönteni, hogy ki az, akit ilyen módon támogassunk.

 

Anti József: ha lábon adjuk el az erdőt, akkor nincsen kérdés, minden munkát a vállalkozó végez és a befolyó pénz az önkormányzaté.

 

Boráros Szilárd: nyilván többet kap az önkormányzat, ha mindent értékesít.

 

Halász István: mindenki ugyanazt a változatot támogatja, hogy az önkormányzat mindent értékesítsen.

 

Vincze Ferenc: szeretném ismerni a jelenlévők véleményt, hogy biztosítsuk-e a kedvezményes vásárlás lehetőségét.

 

A jelenlévők kézfelemeléssel jelezték, hogy igényt tartanak a kedvezményre.

 

Vincze Ferenc: következő kérdése a jelenlévőkhöz, hogy a Közép- Zala nevű folyóiratot a továbbiakban is járassa-e az önkormányzat, van-e rá igény.

 

Németh Dezsőné: javasolta, hogy járassa tovább az önkormányzat a folyóiratot.

 

A megtartott közvélemény kutatás eredménye egy ellenszavazat mellett az volt, hogy mondja le az önkormányzat a folyósítást.

 

Dömök Miklós: kérdése, hogy a KHT-s út felújításával mi lesz.

 

Vincze Ferenc: a KHT azzal tud gazdálkodni, ami a rendelkezésére áll, továbbra is lobbizni kell a felújítás érdekében.

 

Varga Péter.: a szomszédjában lévő állattartó épület /disznóól/ állaga és az állattartás szabálytalanságára hívta fel a figyelmet.

 

Fazekas István körjegyző javasolta, hogy birtokvédelmi eljárást kérjen a szomszéddal szemben.

 

Vincze Ferenc: bejelentette, hogy az ebtartás szabályait a jövőben szigorúen ellenőrzik és a kóborló ebeket el fogják szállíttatni.

A nyár folyamán a mezőgazdasági területek művelését ellenőrizni fogják és a parlagterületek  gazdáit bírságolás útján fogják rákényszeríteni arra, hogy a területet gondozzák. Amennyiben ez sem vezet eredményre úgy az elbirtoklást fogják kezdeményezni.

 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást 21 órakor bezárta.

 

 

 

                                                            K.m.f.

 

 

 

 

                       Vincze Ferenc                                  Fazekas István

                        polgármester                                      körjegyző