Önkormányzati Rendeletek

Hottó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Hottó Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

Hottó Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés d) pontjában, 47. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 41. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3) bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és 10/A. § (3) bekezdésében, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hottó Község Önkormányzati Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el.:

 

1.     Általános rendelkezések

 

1. §(1) Az Önkormányzat elnevezése: Hottó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) székhelye: 8991 Hottó, Szabadság tér 2.

 

(2)   Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet elnevezése: Hottó Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)

(3)   Illetékességi területe: Hottó  község közigazgatási területe

(4)   A Képviselő-testület bizottságának elnevezése: Vagyonkezelő és Ügyrendi Bizottság Hottó (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság). Székhelye: Hottó, Szabadság tér 2.

(5)   A Képviselőtestület hivatalának elnevezése: Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), székhelye: 8994. Zalaszentgyörgy Kossuth út. 72.

(6)   Az önkormányzat jelképe a pecsét.

(7)   A Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző, a Hivatal hivatalos, kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig

a)            A képviselő-testület pecsétjén a „Hottó Község Önkormányzati Képviselőtestülete”

b)           A polgármester pecsétjén a „Hottó Község Polgármestere”

c)            A jegyző pecsétjén a „Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője” 

d)           A Hivatal pecsétjén a „Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Zalaszentgyörgy”

      felirat olvasható.

 

(8)   Az Önkormányzat hivatalos honalapjának (a továbbiakban: önkormányzati honlap) címe: www.hotto.hu

 

2.     Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei

 

2. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátásán túl – saját felelősségére, a jogszabályokban előírt feltételek szerint – vállalkozási tevékenységet is folytathat.

 

(2)       Az Önkormányzat önként vállalt feladatai körében gondoskodik:

a)      A falugondnoki szolgálat működtetéséről

b)      a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatásáról,

c)      egyesületek és civil szervezetek támogatásáról,

d)     a község életében kiemelt jelentőséggel bíró rendezvények támogatásáról,

e)      a társulások létrejöttének ösztönzéséről, a kistérségi társulás támogatásáról,

f)       a kötelező körbe nem tartozó község infrastrukturális ellátáshoz szükséges beruházásokról és felújításokról,

g)       a sportegyesületek, a sportolás, illetve az egészséges életmódra való törekvés támogatásáról,

 

3. §(1) A képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy

a)      településfejlesztéssel,

b)      település-üzemeltetéssel, vagy

c)      a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével

áll szoros kapcsolatban.

 

(2)   Ezen ügyekben – a polgármester indítványára – a képviselő-testület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést.

(3)   Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha

a)  ellátása nem sérti más települések érdekeit,

b) ellátásához a szükséges anyagi, személyi és dologi feltételek fennállnak.

(4)   A feladatok önkéntes vállalása, vagy megszüntetése előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni.

(5)   Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat.

(6)   Az önként vállalt – többlet - feladatok tekintetében az éves költségvetésben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell állást foglalni.

 

4. §  (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint - a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából - gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét, - az Mötv 87. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra – a továbbiakban Társulás - ruházza át. Az önkormányzati közfeladat átruházása, a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló, már meglévő helyi közszolgáltatói szerződéseket, azok hatálya alatt nem érinti.

(2)   A Társulás, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából kizárólag egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat.

(3)   A Társulás által a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából alapítandó egyszemélyes gazdasági társaság, további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat és gazdálkodó szervezetben részesedést, nem szerezhet.

(4)   A Társulás kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaság alapítására és működésére, a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok mellett, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95-95/A.§-ai az irányadók.

5. §(1) A képviselőtestület a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) célját képező projekt keretében, kizárólag a Kohéziós Alap támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel kapcsolatosan, a projekt által érintett működési (szolgáltatási) területen az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó csatornázás helyi megoldása, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 4. § (1) a), b) pontjában, illetve (2) bekezdés b), c) pontjában meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat az Önkormányzati Társulásra ruházza át

6. §(1) A képviselőtestületnek a polgármesterre átruházott hatásköreit az 1. melléklet tartalmazza.

(2)         A Képviselőtestület a szerveire átruházott hatáskört visszavonja, amennyiben az adott hatáskör gyakorlása más szerv eljárása esetén hatékonyabb.

(3)         Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol a döntés meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen.

7. §(1) A képviselőtestület kizárólagos és át nem ruházható hatáskörébe tartozik az Ötv. 10. §. (1) bekezdésében foglaltakon túl

a)            A települési önkormányzat kötelező feladatain túli közfeladat önkéntes felvállalása, erről történő lemondás.

b)            Hitelfelvétel értékhatárra tekintet nélkül.

(2)         A képviselő-testület a 7. §. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt ügyekben minősített többséggel, név szerinti szavazással dönt

(3)         A képviselőtestület önkormányzati feladatait szervei (polgármester, bizottságok, hivatal) tevékeny közreműködésével látja el.

 

 

3.     A képviselőtestület működése, az alakuló ülés, összehívásának rendje, nyilvánossága

 

8. §(1) A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.

 

 

 

(2)   A Képviselő-testület rendes üléseit Hottó Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartja, de indokolt esetben az ülés más alkalmas helyszínre, napra és időpontra is összehívható.

 

Az alakuló ülés

 

9. §Az alakuló ülés napirendje:

a)            A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

b)            Az önkormányzatai képviselők és a polgármester eskütétele. Megbízólevek átadása.

c)            A polgármester bemutatkozása, programismertetés;

d)           A polgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása, melyre a korelnök tesz javaslatot;

e)            Szavazatszámláló bizottság választása;

f)             Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele.

g)            Az alpolgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása.

h)            Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára

i)              Megbízás adása a gazdaság program elkészítésére

j)              Egyebek (szükség szerint napirendre tűzhetők más kérdések is).

 

                A képviselőtestület ülésének összehívása, VEZETÉSE

 

10. §        (1) Ha jogszabály valamely szerv indítványozására az ülés összehívását kötelezővé teszi és más időpontot nem állapít meg, a testület ülését a kezdeményezés benyújtásától számított tizenöt napon belüli időpontra kell összehívni.

(2)   A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti.

(3)   Fő szabályként a polgármester akadályoztatása esetén valamennyi, az ülés vezetésére és összehívására vonatkozó esetben az alpolgármester – amennyiben a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg betöltetlen, illetve mindegyikük tartósan akadályoztatva van, a korelnök (legidősebb képviselő) jár el.

(4)   Az ülés összehívására, az ülés időpontját megelőzően legalább öt nappal, írásbeli meghívót kell kiküldeni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és kezdési időpontját, a javasolt napirendi pontokat, előterjesztők nevét. A meghívóhoz csatolni kell a napirenden szereplő témák írásos előterjesztését, rendelettervezetet, határozati javaslatok teljes szövegét.

(5)   A képviselőtestület ülésének helyét, kezdési időpontját és napirendjét a meghívónak a képviselőtestület hivatala hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, vagy az önkormányzati honlapon való közzétételével (a továbbiakban: helyben szokásos módon), a kézbesítéssel egy időben nyilvánosságra kell hozni.

(6)   Az ülés összehívására vonatkozó szabályoktól eltérni csak rendkívül indokolt esetben, halasztást nem tűrő ügy tárgyalása miatt lehet.

(7)   Halasztást nem tűrő indokolt esetben a képviselőtestület ülését a polgármester formális meghívó és írásbeli előterjesztés nélkül telefonon vagy elektronikus úton is összehívhatja, azonban a sürgősség okát a meghívottal mindenképpen közölni kell.

(8)   Határozatképtelenség miatt elmaradt testületi ülést annak időpontjától számított 15 napon belüli időpontra – azonos napirenddel - össze kell hívni.

 

Meghívandók köre

 

11. §         (1)      A képviselő-testület ülésére minden esetben meghívót kapnak a helyi képviselők.

Az ülésekre tanácskozási joggal kapnak meghívót:

(a)         A napirendi pontok előadói

(b)         azok a bizottságnak nem képviselő tagjai, amely bizottságokat a tárgyalt napirendi pont érinti,

(c)          a tárgyalt napirendi pontban érintett azon társadalmi szervezetek vezetői, amelyeknek nincs képviselete a testületben,

(d)         a napirend tárgya szerint illetékes szerv képviselője, indokolt esetben annak felettes szerve,

(e)          az a személy, akinek a jelenléte a napirend alapos megtárgyalásához szükséges,

(f)          az a személy, akinek jelenlétét a polgármester illetve a képviselőtestület indokoltnak tartja

(2)   A tanácskozási joggal meghívottak akadályoztatásuk esetén helyettesük útján képviselhetik szervezetüket.

(3)   A meghívottak közül azok, akiket kizárólag csak valamely napirendi pont tárgyalásához hív­tak meg, tanácskozási joggal a meghívásukhoz közvetlenül kapcsolódó napirendi pont vitájában vesznek részt.

 

 

Előterjesztések

 

12. §         (1) A képviselőtestület elé döntést igénylő kérdésekben előterjesztés benyújtására jogosult a képviselő, a polgármester, a képviselőtestület bizottsága a jegyző és az aljegyző.

(2)   A képviselőtestület ülésére előterjesztés írásban vagy szóban nyújtható be. Az előterjesztéseket – kivéve a zárt ülésen tárgyalandó ügyeket – legkésőbb a meghívó kézbesítésével egy időben a képviselők rendelkezésére kell bocsátani. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(3)   Kizárólag írásban terjeszthető elő

(a)          önkormányzati rendeletalkotás

(b)         a Polgári Törvénykönyvből eredő jogügyletek;

(c)          intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése

(d)         helyi népszavazás kiírása

(e)          a polgármester jutalmazására tett javaslat.

(4)   Az írásos előterjesztés tartalmi és formai követelményei:

a)            Az első részben meg kell határozni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az előzményeket (a téma szerepelt-e már korábban is napirenden, ott milyen döntés született), a tárgykört rendező jogszabályokat, az előkészítésben résztvevők véleményét, s mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, amelyek lehetővé teszik az értékelést, s indokolják a döntést.

b)           A második rész tartalmazza az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, a végrehajtásért felelősök megnevezésével és a határidők (részhatáridők) megjelölésével.

 

(5)   Az előterjesztések előkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az egyeztetésekért a napirend előadója a felelős.

(6)   Ha jogszabály, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat bármely ügyben egyeztetési kötelezettséget ír elő, az előterjesztéshez csatolni kell a megjelölt személy, szerv vagy bizottság írásba foglalt véleményét vagy egyetértését.

(7)   Amennyiben az előterjesztést nem a jegyző készítette, úgy azt legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző 15. napon kell a körkörjegyzőhöz eljuttatni, aki vizsgálja a döntéstervezetek jogszerűségét és gondoskodik valamennyi testületi anyag postázásáról

 

A képviselőtestület tanácskozási rendje, ÜLÉS RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

 

13. §        (1) Az ülést vezető elnök jogkörei:

a)       megnyitja (berekeszti) az ülést, illetve megállapítja és az ülés során figyelemmel kíséri a határozatképességet,

b)       előterjeszti a napirendi javaslatokat, tájékoztatást ad az előző ülést követően történt fontosabb intézkedésekről,

c)       napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, összefoglalja a döntési kérdéskört, tisztázza a döntési helyzet egyértelműségét, szavazásra bocsátja a döntési (határozati, rendeleti) javaslatokat és kihirdeti az elfogadott döntéseket,

d)      biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását, a képviselők interpellációs jogának gyakorlását,

e)       a hozzászóláskor megadja, megtagadja, megvonja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során (ugyanabban az ügyben) nem szólal­hat fel újra,

f)        a vitában a hozzászólások időtartamát betartatja,

g)       szükség esetén rendre utasítja vagy a hallgatóság soraiból kiutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

h)       tárgyalási szünetet rendel el,

i)         javaslatot tesz napirendek együtt történő tárgyalására, illetve a hosszúra nyúlt vita lezárására,

j)         a vita berekesztését követően – az elhangzottak, azok összegzése alapján – megfogalmazza a Képviselő-testület döntésének tervezetét, majd arról szavazást rendel el és megállapítja annak eredményét,

k)       kimondja a döntést, felolvasással ismerteti a döntés teljes szövegét, ha annak tervezete előzetesen, írásban – az erre meghatározott szabálytól eltérően – nem került kiküldésre (átadásra) a Képviselőknek, illetve felolvassa a döntésnek azon részét is, amely az írásban megküldött (átadott) tervezethez képest változott,

l)         a tárgytól eltérő felszólalót figyelmezteti, hogy térjen a tárgyra,

m)     olyan rendzavarás esetén, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülést meghatározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti.

 

 

14. §        (1) A polgármester – akadályoztatása esetén 10. §. (3) bekezdése szerinti ülésvezető - az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után terjeszti elő a napirendi tervezetet.

(2)   Valamely kérdés napirendre tűzését a meghívó kézbesítésére vonatkozó időpontra is figyelemmel írásban vagy szóban kezdeményezheti a polgármesternél a képviselő, a képviselőtestület bizottsága illetve a jegyző.

(3)   A meghívók kiküldése és az ülés napja között esetlegesen felmerülő, halaszthatatlan tárgyalást és döntést igénylő ügyek sürgősségi indítványként -- a sürgősség tényének rövid indokolásával -- az előterjesztésre vonatkozó szabályok szerint, az ülést megelőző nap 15:00 óráig a polgármesternél benyújthatók. Az ilyen indítványokat a polgármester köteles bejelenteni a képviselő-testületnek, javaslatot kell tennie azok napirendre tűzésére vagy napirendre tűzésük megtagadására.

(4)   A napirendre tűzésről a képviselőtestület – szükség esetén az előterjesztő meghallgatása után – vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel, alakszerű határozat nélkül dönt.

(5)   A képviselő-testület, a polgármester előterjesztése alapján, vita nélkül dönt a napirendről, az előző ülést követő fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott tájékoztató elfogadásáról, negyedévente a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

(6)   A polgármester, az elfogadott napirendeknek megfelelően, az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, illetve javasolhatja egyes napirendek összevont tárgyalását.

(7)   A napirendi pont megvitatása előtt az előadó az írásbeli előterjesztést szóban kiegészítheti. Az előadónak a képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést tehetnek fel, amelyre a vita előtt választ kell adni.

(8)   A vita során a polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét. A polgármester, vagy bármelyik képviselő javaslatára a képviselőtestület meghatározhatja a hozzászólások időtartamát, e kérdésben a képviselőtestület vita nélkül határoz.

(9)   Valamely napirend tárgyalása során a polgármester, bármely képviselő javaslatára vagy saját jogkörében szünetet rendelhet el.

(10)                      Ha az ülésen megjelent állampolgárok a tárgyalt napirendhez hozzá kívánnak szólni, a polgármester megadhatja, vagy megtagadhatja a hozzászólás jogát, illetve időtartamát korlátozhatja.

(11)                      A vita lezárására bármelyik képviselő-testületi tag javaslatot tehet. A javaslatról a képviselőtestület vita nélkül dönt.

(12)                      A vita lezárását követően a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra. A válasz után a polgármester az elhangzottakat összefoglalja.

15. §        (1) A napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

a)      polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről

b)      beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

c)      a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok

d)     a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok

e)      határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok (beszámolók, tájékoztatók)

f)       kérdések, interpellációk,

g)      közérdekű bejelentések és javaslatok.

(2)   A napirendi pontok tárgyalási sorrendjétől – a polgármester, vagy bármelyik Képviselő ügyrendi ja­vaslatára – el lehet térni.

(3)   Az (1) bekezdés a)-b) pontja keretében az ülés első napirendi pontjaként a polgármester írásban – és képviselői kérésre szóban is –:

a) beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határo­zatok végrehajtásáról és  az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,

b)      tájékoztatást ad az előző ülés óta tett fontosabb intéz­kedéseiről, tárgyalásairól, azok eredményéről, valamint az Önkormányzatot érintő jelentősebb eseményekről.

(4)    A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

a)       az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez

b)       jogszabály által meghatározott esetben a könyvvizsgáló ismertetheti véleményét

c)       az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét

d)      az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések

e)       vita az előterjesztéssel kapcsolatban

f)        módosító javaslatok megtétele

g)       döntés a módosító javaslatokról

h)       döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról

16. §        (1) A Képviselő-testület nyilvános ülésén a hallgatóság a részére kijelölt helyen foglal helyet.

(2)    Az ülés rendjét a hallgatóság a napirendi pontok tárgya­lásában nem zavarhatja.

(3)    Ha a hallgatóság az ülést, illetve a napirendi pontok tárgyalását zavarja, az ülés elnöke a rendzavarót – vagy ha annak személye nem állapítható meg, úgy a teljes hallgatóságot – rendre utasítja, illetve ha ez eredménytelen maradt, úgy az ülésről kiutasítja.

17. §        (1) Ha egy napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát bezárja.

(2)   Egy napirendi pont esetében két alkalommal, első alkalommal három perc, a második alkalommal két perc időtartamban lehet hozzászólni.  A napirendi pont előadóját – legfeljebb kettő perces külön időkeretben –megilleti a zárszó joga is.

(3)   Az elnök a hozzászólótól megvonja a szót:

a)       a (3) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén,

b)       ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik,

(4)   A hallgatóság számára a hozzászólási jogot az elnök biztosítja. A hozzászólási jog megtagadása esetén – kérelemre – a Képvise­lő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita és alakszerű határozat nélkül dönt a hozzászólási jog biztosításáról.

 

18. §        (1) Ha a Képviselő felszólalása során a Képviselő-tes­tület tekintélyét, vagy valamelyik Képviselőt sértő kifejezést használ, illetve az ülés rendjét és a szavazásra vonatkozó szabályokat megsérti, az elnök rend­re utasítja.

(2)  Ha az (1) bekezdésben körülírt szabályok ellen az ülés elnöke vét, bármely Képviselő kezdeményezhe­ti, hogy a Képviselő-testület az ülés elnökét utasítsa rendre. A Képviselő-testület erről egyszerű szótöbbséggel, vita és alakszerű határozat nélkül dönt.

 

RENDKÍVÜLI ÜLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS

 

19. §                   (1) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.

(2)         A rendkívüli ülés össze­hívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni a rendkí­vüli ülés javasolt napirendjét, helyét és idejét. Az indítványozónak az időpont meghatározásánál figyelemmel kell lennie arra, hogy amennyiben előterjesztést is csatol az indítványához, úgy azt az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal be kell nyújtania a jegyzőhöz. Egyéb esetben 4 nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően nyújtja be az indítványát a polgármesterhez.

(3)         A Polgármester köteles az indítványban meghatározott napra és időpontra – a javasolt napirendi pontokat tartalmazó napirenddel – a rendkívüli ülést összehívni.

 

20. §        (1) A Képviselő-testület rendkívüli ülésén – fő szabályként – csak az a napirendi pont tár­gyalható, amelyre a rendkívüli ülés összehívását kezdeményező in­dítvány vonatkozott.

(2)    Az (1) bekezdésben foglaltaktól való eltérésre csak indokolt és halasztást nem tűrő esetben van lehetőség. Ekkor az ülés elnöke a Képviselő- testület rendkívüli ülésén, szóban kezdeményezheti a meghí­vóban szereplő napirend kibővítését. A rendkívüli ülés napirendjéről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita és alakszerű határozat nélkül dönt.

 

21. §        (1) A közmeghallgatás összehívásáról a Polgármester gondoskodik a közmeghallgatást megelőző tíz nappal.

(2)     A közmeghallgatást a polgármester a község hirdetőtábláin kihelyezett hirdetményekkel, vagy szórólapokkal, vagy az önkormányzati honlapon közzétett felhívással hirdeti meg, melynek tartalmaznia kell a közmeghallgatás időpontját, helyét és tárgyát.

 

 

4.      Az előterjesztések, tájékoztatók

 

22. §        (1) A képviselő-testület elé kerülő javaslatok lehetnek:

a)       tájékoztatók, melyek tudomásulvételt igényelnek, vagy

b)       előterjesztések, melyek határozati, vagy rendeleti formában meghozandó döntést igényelnek. 

 

(2)    A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések formai szempontból lehetnek írásbeliek, vagy kivételesen szóbeliek.

(3)    A képviselő-testület elé előterjesztéseket, tájékoztatókat nyújthatnak be

a)       a témakör szerint hatáskörrel rendelkező bizottság(ok),

b)       a polgármester, alpolgármester, képviselők,

c)       a képviselő-testület által napirendre tervezett előterjesztések tekintetében az érintett intézmények, vagy más szervezetek vezetői,

d)      könyvvizsgáló,

e)       a jegyző,

 

23. §        (1) Az előterjesztésekben megfogalmazott döntési javaslatokkal szemben vagy azok kiegészítésére indokolással ellátva módosító, kiegészítő indítványok (továbbiakban együtt: módosító indítvány) terjeszthetők elő. A költségvetés kiadási oldalának növelésére irányuló módosító indítvány esetén meg kell jelölni annak fedezetéül szolgáló bevételi előirányzatot is.

(2)    A módosító indítványt – a 14.§ (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a képviselő-testület ülését megelőző napon, legkésőbb 1200 óráig lehet benyújtani a polgármesternél, aki azt azonnal továbbítja a jegyző felé.

 

(3)    Az előterjesztő által a képviselő-testület ülésén ismertetett határozati javaslathoz a képviselők módosító indítványt a vita lezárásáig fogalmazhatnak meg.

 

24. §        (1) Az előterjesztések, tájékoztatók a rendes ülést megelőzően legalább 9 nappal, a rendkívüli ülést megelőzően legalább 5 nappal korábban kerülnek az előterjesztést benyújtó részéről a jegyző felé leadásra.

 

(2)    Az írásos és előre kiküldött, továbbá a szóbeli előterjesztéseken túl a képviselő-testületi ülés, az előterjesztés benyújtására jogosultak előterjesztésében „sürgős” minősítésű indítványt is megtárgyalhat. A „sürgős” indítvány a sürgősség tényének indokolásával legkésőbb az ülést megelőző napon 1200 óráig jelenthető vagy nyújtható be a polgármesternél, aki azt köteles haladéktalanul továbbítani a jegyző felé, illetve az ülésen a napirendi javaslat megtárgyalásakor ismertetni. 

 

 

 

5.     Interpelláció, kérdés

 

25. §         (1) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, bizottság elnökétől önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű ügyekben kérdezhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – választ kell adni.

(2)    A települési képviselő az (1) bekezdésben meghatározott személyektől önkormányzati ügyekben már megtett, vagy megtenni elmulasztott intézkedésről magyarázatot kérhet, amelyre a képviselő-testület ülésén a kérdezett személyesen köteles érdemi választ adni.

(3)    Az interpelláció írásban a polgármesternél terjeszthető be, a képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább kettő nappal.

 

 

(4)    Az interpellációnak tartalmaznia kell:

a)       az interpelláló nevét, az interpelláció tárgyát,

b)       annak feltüntetését, hogy az interpellációt az interpelláló szóban is elő kívánja-e adni.

(5)    Az interpellálót megilleti az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli kiegészítés joga is.

(6)    Az interpelláló a válasz megadásakor nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja-e.

 

26. §        (1) Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el, az interpelláció kérdésében a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

(2)    Amennyiben a feltett interpelláció a címzett részéről azonnal nem válaszolható meg, akkor az érintett az ülést követő tizenöt napon belül írásban köteles választ adni a képviselőnek. A polgármester gondoskodik az írásban adott válasznak a képviselőkhöz való eljuttatásáról. A képviselő-testület a válasz benyújtását követő ülésen tárgyalja az interpellációt.

(3)    Abban az esetben, ha az interpelláló a következő ülésen nincs jelen, a testület dönt a válasz elfogadásáról.

 

27. §        (1) A Képviselő-testület ülésének végén nyílik lehetőség interpellációk és kérdések előterjesztésére.

(2)   A Képviselők az ülésen önkormányzati ügyek­ben a tisztségviselőkhöz, in­terpellációt és kérdést, bármely Képviselő­höz pedig kérdést intézhetnek.

 

28. §        A kérdés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezetet, működést, döntést, előkészítést, vagy végrehajtást érintő felvetés, vagy tudakozó­dás.

 

 

6.     Határozatképesség, döntéshozatal

 

29. §        (1) Az önkormányzati képviselő köteles részt venni a Képviselő-testületi üléseken, valamint azon bizottság ülésein, amelynek tagja.

(2)    Határozatképtelenség esetén az ülés elnöke megkísérli a határozatképesség helyreállítását.

 

30. §        (1) Amennyiben a képviselő-testületi ülés határozatképességét helyreállítani nem lehet, a képviselőtestületi ülést nyolc napon belül a még meg nem tárgyalt napirendi pontok megtárgyalására a polgármester újra összehívja.

(2)    Az (1) bekezdésben foglalt esetben az érintettek meghívót kapnak, a korábban már kiadott előterjesztéseket, egyéb dokumentációkat nem. 

(3)    Ilyen esetben a polgármester a képviselő-testületi ülés tervezett időpontját megelőzően legalább két nappal küldi ki a meghívót.

30/A § A Képviselőtestület másodfokú döntésében a polgármester által hozott elsőfokú határozat esetén a polgármester nem vehet részt.

 

A szavazás módja

 

31. §        (1) Szavazni személyesen kell.

(1)   A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti is lehet.

(2)   Az elnök a vita során elhangzott javaslatokkal érintett részeket külön-külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra. Ha a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő befogadja, a módosító vagy kiegészítő javaslatról az eredeti javaslatnak módosítással, kiegészítéssel, javaslattal nem érintett pontjaival együtt kell a szavazásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával szavazni.

(3)   Képviselői indítványra az előterjesztő által befogadott javaslatról is külön szavazást kell elrendelni.

(4)   A szavazás számszerű eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a döntést.

 

32. §         (1) A képviselők a nyílt szavazás során „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

(2)   A nyílt szavazás történhet:

a)       kézfelemeléssel,

b)       névszerinti módon.

(3)   A szavazatok összeszámlálásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy vala­melyik Képviselő kéri, úgy az ülés elnöke köteles a szavazást megis­mételtetni.

 

33. §        (1) Név szerinti szavazást bármely képviselő indítványára a képviselő-testület – vita nélkül – elrendelhet.

(2)   A megválasztott képviselők legalább egyharmadának (két fő) a szavazás megkezdése előtt tett javaslatára név szerinti szavazás elrendelése kerül sor. Ebben az esetben a név szerinti szavazást az elnök rendeli el. Névszerinti szavazás esetén a szavazatokat ABC sorrendben, szóban kell leadni. A szavazás eredményét rögzítő névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(3)   A szavazás eredményét az elnök állapítja meg. A szavazás eredményének nyilvánvalóan pontatlan összeszámolása esetén az elnök a szavazás megismétlését rendeli el.

 

34. §        (1) Titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet:

a)      az ülés elnöke,

b)      bármelyik Képviselő,

c)      a Képviselő-testület bizottsága,

d)     a Jegyző.

(2)     A titkos szavazás elrendelésére vonatkozó javaslatról a Képviselő-testület minősített többséggel, vita és alakszerű határozat nélkül dönt.

(3)     A szavazás borítékba helyezhető, lebélyegzett szavazólapon, erre a célra rendelkezésre bocsátott helyiségben, urna használatával történik.

(4)     Titkos szavazásnál az Ügyrendi Bizottság jelenlévő tagjai – mint sza­vazatszámláló bizottság – jár el.

(5)     A szavazatszámláló bizottság

a)      biztosítja a titkos szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,

b)      a szavazás megkezdése előtt ismerteti a szavazásra vonatkozó szabályokat,

c)      a szavazás közben folyamatosan biztosítja a szavazás titkosságának lehetőségét,

d)     a szavazás megtörténte után összeszámlálja a szavazatokat, megál­lapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a sza­vazásról külön jegyzőkönyvet készít,

e)      elnöke a szavazás eredményéről a Képviselő-tes­tületnek a jegyzőkönyv ismertetésével jelentést tesz.

 

(6)     A szavazásról készült külön jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető írják alá, melyet a Képviselő-testület üléséről készítendő jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

 

7.     Határozathozatal, jegyzőkönyv

 

35. §        (1) A képviselő-testület az (3) bekezdésben foglaltak kivételével, alakszerű határozattal dönt. A határozatok megjelölése évente emelkedő sorszámmal és ehhez törtvonallal kapcsolódó évszámmal (az ülés időpontjának), majd „képviselő-testületi határozat” megjelöléssel történik.

(2)    A határozat a (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

a)      a Képviselő-testület döntését

b) a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.

 

(3)    A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvben történő rögzítéssel, alakszerű határozat meghozatala nélkül dönt

a)       ügyrendi kérdésekről,

b)       feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadása tárgyában,

c)       tájékoztató anyagokról,

d)      a határozati javaslat vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett javaslat esetén – a módosításra, kiegészítésre javasolt – a tervezet szövegének megállapításáról.

 

36. §         (1) A jegyző vagy az aljegyző a Képviselő-testület üléséről írásban, kettő példányban jegyzőkönyvet  készít, amely tartalmazza:

a)      az ülés jellegét, helyét és kezdő időpontját,

b)      a megjelent Képviselők és meghívottak nevét, beosztását,

c)      az ülésről távolmaradt és az előre bejelentett távolmaradó Képviselők nevét,

d)     az ülésre késve érkezett (visszaérkezett), illetve az ülés vége előtt távozott Képviselők nevét – ott feltüntetve, ahol az ülés folyamán az pontosan történt,

e)      az érdeklődő állampolgárok számát,

f)       a javasolt és az elfogadott napirendet,

g)      az egyes napirendi pontok tárgyát, az előadók, valamint az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan meghívottak nevét,

h)         a tárgyalás sorrendjében napirendi pontonként egészen rövid és tömör módon a napirendi ponthoz szervesen kapcsolódó és a döntést érdemben befolyásoló bizottsági véleményeket, javaslatokat, esetleges szakértői, vagy más külső véleményeket, valamint a vitában felszólalók nevét, s csak az előző módon meghatározott kérdésük, hozzászólásuk lényegét, vagy arra való utalást, hogy vitára – annak lehetősége ellenére – nem került sor,

i)        a szóbeli előterjesztések lényegét, illetve a szóban előterjesztett döntési tervezetek teljes szövegét,

j)        annak bejelentését a Képviselő részéről, hogy vele szemben a döntéshozatalból történő kizáró ok áll fenn, illetve a Képviselő-testületnek az erről szóló döntését,

k)      az ülés közben előfordult – alakszerű döntéshozatallal nem járó – szavazások tárgyát és számszerű eredményét

l)        a meghozott érdemi döntések teljes szövegét, évente folyamatos sorszámozással, előtte feltüntetve a szavazás számszerű eredményét,

m)    az ülés elnökének a Képviselő-testületi ülésen tett intézkedéseit, az ülésen történt fontosabb eseményeket,

n)      ha ilyenre sor került, úgy a zárt ülésen hozott döntés nyilvános ülésen történt megismertetésének tényét,

 • o)      a jegyző törvényességi észrevételeit,

p)      az ülés bezárásának tényét, pontos idejét.

q)      a polgármester, illetve az ülést vezető elnök, és az ülésen részt vevő jegyző vagy aljegyző aláírását. Amennyiben az ülésen az aljegyző vett részt, a jegyzőkönyvet a jegyző ellenjegyzi

 

(2)    A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékleteit képezi:

a)       a meghívó,

b)       az írásos előterjesztések, a szóbeli előterjesztések lényege, az írásban benyújtott interpellációk teljes szövege,

c)       a jelenléti ív,

d)      a névszerinti szavazásról készült külön névsor, a leadott

       szavazatokat rögzítve,

e)       a titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyv,

f)        a Képviselő írásban benyújtott hozzászólása,

g)       a Jegyző törvényességi észrevétele.

h)       elfogadott és aláírt önkormányzati rendelet

(3)    A jegyzőkönyvbe való betekintést a polgármesternél vagy a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a Hivatalban munkaidőben tekinthető meg. A jegyzőkönyvről – díjfizetés ellenében - másolat kérhető.

(4)    A zárt ülésen hozott határozatokról az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a zárt ülést követően kell tájékoztatást adni.

 

8.     Rendeletalkotás

 

37. §        (1) Rendelet alkotását kezdeményezhetik:

a)      a Polgármester,

b)      bármelyik Képviselő,

c)      feladatkörét érintően a Képviselő-testület bizottsága,

d)     feladatkörét érintően az Önkormányzat intézményének vezetője, 

e)      a jegyző,

 

(2)   A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság, vagy az előterjesztő javaslata alapján elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását.

(3)   Rendeletalkotás előtt a Képviselő-testület határozattal állapítja meg az előkészítés során figyelembe veendő szempontokat, elveket, kijelöli azokat a szerveket, szervezeteket, amelyekkel előzetesen egyeztetni szükséges a rendelet-tervezet szövegét és előírja a lefolytatandó egyeztetés módját.

(4)   Az előkészítés után a rendeletet-tervezetet indokolásával együtt  előterjesztésre kerül a Képviselő-testület elé. Az előterjesztő a képviselő-testületet írásban tájékoztatja az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is.

 

38. §        (1) A megalkotott rendelet a Polgármesteri Hivatal előterében lévő hirdetőtáblán való - az elfogadásától számított tizenöt napon belül történő - kifüggesztésével kerül kihirdetésre. Kihirdetésnek a kifüggesztés első napja minősül.

(2)   A kihirdetett rendelet - az elfogadásától számított tizenöt napon belül - az önkormányzati honlapon is közzé tételre kerül.

 

9.     A képviselő díjazása

 

39. §        (1) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselőtestület téríti meg, amelynek alapján a települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A testületi munka alatt értendő a bizottságban való tevékenység is.

 

(2)         A Képviselőtestület a képviselők, a bizottsági elnök, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai részére megbízatásuk idejére havi tiszteletdíjat állapít meg.

            A tiszteletdíj mértékéről az alakuló ülésen dönt a képviselő-testület.

 

(3)         A tiszteletdíj kifizetéséről a jegyző gondoskodik minden hónap 10-ig.

 

(4)         A képviselőtestületi munkában és a bizottságok tevékenységében felróható okból részt nem vevő képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját a képviselőtestület a polgármester vagy a bizottság elnökének javaslata alapján legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, ha a képviselő vagy nem képviselő bizottsági tag a tárgyi félév képviselőtestületein, bizottsági ülésein lefolytatott szavazások több mint egyharmadán bejelentés nélkül nem vesz részt. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

 

(5)         A képviselőnek a képviselőtestület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

 

 

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                   A képviselő-testület bizottságai

 

40. §        (1) A bizottságok működési szabályaikat – a jogszabályok keretei között és ezen rendeletben foglaltaknak megfelelően – megválasztásukat követően saját maguk határozzák meg.

(2)   A Képviselő-testület állandó bizottsága a Vagyonkezelő és Ügyrendi Bizottság, mely háromtagú.     

(3)   A bizottságok választása során annak tagjaira javaslatot tehet:

a)       a Polgármester,

b)       bármelyik Képviselő.

(4)   A Képviselő-testület az esetenként jelentkező feladatok ellátására ideigle­nes bizottságot hozhat létre, melynek működésé­re az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat kell – értelemszerűen – alkalmazni.

 

41. §        (1) A bizottságot a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök-helyettes, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a bizottság korelnöke képviseli, hívja össze és vezeti üléseit.

(2)    A bizottság elnöke összehívja a bizottságot:

a)      a Képviselő-testület ilyen értelmű határozatára,

b)      a Polgármester indítványára

c)      ­a bizottsági tagok legalább 1/4-ének (egynegyedének) írásban tett indítványárára.  

(3)    Bármelyik Képviselő javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgya­lását, melyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell ter­jeszteni és tárgyalásához a javaslatot előterjesztő Képvi­selőt meg kell hívni.

(4)    A Képviselők tanácskozási joggal részt vehetnek az ál­landó, az ideiglenes bizottságok ülésén, ezért az ülésekre ők meghívót kapnak.

(5)    A bizottságok működésének adminisztratív kiszolgálását (ügyviteli feladatait stb.) a Hivatal látja el.

(6)    A bizottság döntéshozatalából való kizárásról az érintett bizottsági tag kezdeményezésére vagy bármely bizottsági tag javaslatára a bizottság dönt.

 

42. §         Az Ügyrendi Bizottság

(1)   Lebonyolítja a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó dön­téseknél a titkos szavazást.

(2)   Vizsgálja a helyi rendeletek hatályosulá­sát, önkormányzati ciklusonként legalább egyszer átfogó módon felülvizsgálja a helyi rendeleteket, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, kiegészí­tésre.

(3)   Javaslatot tesz a Polgármester illetményének és egyéb java­dalmazásának megállapítására, módosítására, valamint véleményt nyilvánít a Polgármesternek az Alpolgármester tiszteletdíja és egyéb java­dalmazása megállapítására, módosítására irányuló kezdeményezéséről.

(4)    Ellátja a Polgármester, Alpolgármester, a Képviselők, a bizottsági tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatával, továbbá a bizottsági tagok kivételével ezen személyek, valamint meghatározott hozzátartozóik vagyonnyilatkozatával, az ezekhez kapcsolódó bejelentésekkel összefüggő nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat. Ennek során – a jogszabályban meghatározott eljárási szabályok biztosításán túl – a következő eljárási szabályokat kell érvényesítenie, melyért a bizottság elnöke tartozik felelősséggel:

(5)   a) határidő megjelölésével felhívja az érintetteket a nyilatkozat megtételére a Polgármester, az Alpolgármester, a Képviselő vagyonnyilatkozatát, továbbá ezen személyek és a bizottsági tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatát nyitott, míg a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot zárt – a bizottság elnöke által aláírt és a jegyző bélyegzőjével lepecsételt, névvel ellátott – borítékban veszi át.

b)       a bizottság elnöke köteles az a) pontban meghatározottak részére ezen iratok átvételéről – az iratok tartalmát, darabszámát, az átvétel időpontját, az átvevő aláírását tartalmazó – átvételi elismervényt adni.

c)       a bizottság jegyzőkönyvben rögzített határozatával – zárt ülésen – dönt az átvett iratok nyilvántartásba vételéről, nyilvántartásból való törléséről, a lefolytatásra kerülő ellenőrzésről, az ezen ügyekben tett kezdeményezések (bejelentések) kivizsgálásáról, annak eredményéről és a Képviselő-testület elé kerülő jelentés (tájékoztató), határozati javaslat tartalmáról.

d)      a bizottság elnöke – a Hivatal adminisztratív közreműködése mellett –ezen iratokról külön nyilvántartást vezet. Az iratokat együttesen, de más iratoktól fizikailag jól elkülönítve, képviselőnként külön egy – a nyilvántartásba vétel sorszámával és a Polgármester, az Alpolgármester, a Képviselő nevével ellátott – iratgyűjtőben (dossziéban) elhelyezve, a Hivatalban – a Jegyző által kiadott Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően – jól zárható, tűzbiztos lemezszekrényben tárolja és őrizteti, valamint ezek megtörténtét folyamatosan figyelemmel kísérni.

e)       a törvény rendelkezése szerint nyilvános vagyonnyilatkozatokba – a külön törvényi előírások szerint a bizottság elnökének (akadályoztatása esetén egy tagjának) jelenlétében – a Hivatal munkaidejében külön engedély nélkül, bárki betekinthet. A betekintés tényét, idejét, a betekintő személyét a bizottság elnökének a megtekintett iratot tartalmazó iratgyűjtő belső lapján, vagy az iratgyűjtőben elhelyezett külön betekintési lapon kell rögzítenie. 

f)        a vagyonnyilatkozattal, vagy összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat, vagy az összeférhetetlenség konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, vagy a konkrét összeférhetetlenségi okot, úgy a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 (tizenöt) napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, úgy – az eljárás további folytatása és érdemi vizsgálat nélkül – a bizottság vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyben azt elutasítja, és erről tájékoztatja soron következő ülésén a Képviselő-testület, míg összeférhetetlenségi ügyben azt elutasításra javasolja a Képviselő-testület felé.

g)       Az f) pont szerinti eljárás megismétlésének ugyanazon ügyben csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. Az újabb eljárásra irányuló – új tényállítás nélküli – ismételt kezdeményezés esetén a bizottság – az eljárás lefolytatása, felhívási kötelezettség nélkül – a g) pontban meghatározottak szerint jár el.

h)       eljárás esetén a bizottság elnöke felhívja az érintettet az ellenőrzéshez szükséges azonosító (személyre, a vagyontárgyra vonatkozó) adatok közlésére. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, s azokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül égetéssel, vagy iratmegsemmisítő használatával – jegyzőkönyvben rögzített módon – megsemmisíti.

(6)   Ellátja a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló helyi rendeletben foglalt feladatokat és gyakorolja az ezzel kapcsolatos ha­tásköröket.

(7)   Azon közalkalmazottak esetében, akik munkáltatója a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság látja el a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos őrzési feladatokat.

 

11.                                                                                                                                                                                                                                                                                   A Polgármester, alpolgármester

 

43. §        A Polgármester megbízatását társadalmi megbízatásúként látja el.

44. §         (1) A polgármester ügyfélfogadást tart: minden hónap első hétfőjén 18,00-19,00 óráig a Hottó, Szabadság tér 2. szám alatti Hivatal hivatalos helyiségében.

(2)    A polgármesteri tisztség megszűnése esetén az új polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása, illetve hiánya esetén munkakörét a korelnöknek adja át.

45. §         A Képviselő-testület egy alpolgármestert választ a képviselő-testület tagjai közül, aki társadalmi megbízatású alpolgármesterként látja el tisztségét.

 

 

12.                                                                                                                                                                                                                                                                                   a Jegyző, aljegyző, közös hivatal

 

(1) A képviselőtestületi üléseken a jegyző vagy az aljegyző vesz részt, melyen a képviselő- testület működésével összefüggő feladataik:

a.)    Tanácskozási joggal részt vesznek a képviselő- testület ülésén.

b.)    Segítik az ülés elnökének munkáját, jelzik, ha a döntés meghozatala vagy a működés során jogszabálysértést észlelnek.

c.)    A képviselők kérdéseire, interpellációira, bejelentéseire választ adnak, intézkednek, vagy intézkedést kezdeményeznek.

d.)   Részt vesznek a közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon.

e.)    A polgármester - valamint az aljegyző a jegyző felkérésére - előterjesztést készítenek, vagy gondoskodnak az előterjesztés elkészítéséről, illetőleg jogszerűségi szempontból ellenőrzik az előterjesztéseket.

f.)     A polgármester - az aljegyző a jegyző által is meghatározott körben - gondoskodnak  a képviselő- testületi határozatok végrehajtásáról.

g.)    Szükség esetén önkormányzati rendeletalkotást kezdeményeznek, rendelet-tervezetet készítenek, illetve – a jegyző rendelkezése szerint – ezek készítésében az aljegyző közreműködik.

h.)    Részt vesznek az önkormányzati költségvetés előkészítésében.

i.)      Az önkormányzati bizottságok működésével kapcsolatos feladatokat látnak el:

i.a.)            Részt vesznek az önkormányzati bizottsági üléseken, ennek kapcsán a bizottság saját hatáskörébe tartozó ügyekben előterjesztést készítenek, vagy gondoskodnak az előterjesztés elkészítéséről, jogszerűségi szempontból ellenőrzik az előterjesztéseket, illetőleg gondoskodnak az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyveket aláírják.

i.b.)            A polgármester, valamint az aljegyző a jegyző által meghatározott körben gondoskodnak  a bizottsági határozatok végrehajtásáról.

46. §        A jegyző a jogszabályokban meghatározott feladatain túl:

a)      rendszeresen tájékoztatást ad a Polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak a munkájukat érintő jelentősebb jogszabályi változásokról,

b)      a Polgármester irányításával gondoskodik a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztések, döntési tervezetek elkészítéséről, azok törvényességéről,

c)      tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, az ügyintézés helyzetéről, színvonaláról,

d)     ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat.

e)      gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; polgármesterek egyetértése szükséges a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőjének, alkalmazottjának kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához. A polgármesterek ezen egyetértési jogukat az érintett jogot vagy kötelezettséget keletkeztető iraton történő aláírásukkal (szignójukkal) gyakorolják,

f)       dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, valamint dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.

 

47/A § A jegyző a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében, 31. §-ában, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében és 42/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott helyi közútkezelői feladatokat Hottó község területén az útépítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletre is figyelemmel.

 

47. §   (1) A képviselő-testület Közös Önkormányzati Hivatalt működtet – Zalaszentgyörgy, Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kávás és Zalaboldogfa községek együttműködésével Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel – az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

(2)    A Hivatal szervezetére és működésére, az ellá­tandó feladat- és hatáskörére vonatkozó legfontosabb szabá­lyok a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: Műksz.) kerülnek megállapításra.

 

 

13.                                                                                                                                                                                                                                                                                    A helyi népszavazás, népi kezdeményezés, a lakossági fórumok

 

48. §        (1) Helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti a választópolgárok 25 %-a

49. §        (1) A lakosság, a társadalmi szervezetek és a lakosság önszer­veződő közösségeinek közvetlen tájékoztatására, a település életében kiemelkedő jelentőségű döntések előkészítésére a Képviselő-testület lakossági fórumokat szervez az alábbi esetekben:

a)      a község rendezési tervének elfogadását megelőzően,

b)      a jelentősebb, a lakosság széles körét érintő önkormányzat fejlesztések, beruházások indítása előtt,

c)      az előzőeken kívül évente egy alkalommal közmeghallgatás formájában,

d)     minden olyan esetben, amikor a Képviselő-testület azt indokoltnak tartja.

(2)        A lakossági fórumokra a Képviselők minden esetben névre szóló meghívót kapnak.

(3)        A lakossági fórumok időpontja - a fórumokat megelőző tíz nappal korábban - a község településrészein elhelyezett hirdet­mények, illetőleg szórólapok útján kerül kihirdetésre, valamint az idő­pontjáról és helyéről az önkormányzati honlapon közlemény kiadására is sor kerül.

 

 

 

14.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Az önkormányzat gazdálkodása, vagyona

 

50. §        (1) Az Önkormányzat költségvetése kétfordulós tárgyalási rend szerint kerül elfogadásra. 

(2)   Az első fordulóban a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, az Önkormányzat kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatainak elemzése alapján kerül összeállításra a költségvetési koncepció.

(3)   A koncepció keretén be­lül számításba vételre kerülnek a bevételi források és a forrá­sok bővítésének lehetőségei. Meghatározásra kerülnek a kiadási szükségletek, illetve azok gazdaságos, célszerű megoldásai.

(4)   A második fordulóban a végleges tervezetet tárgyalja meg és fogadja el a Képviselő-testület.

(5)   A zárszámadást a kétfordulós tárgyalási rend nélkül fogadja el a Képviselő-testület.

 

 

 

 

 

 

 

15.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Záró rendelkezések

 

51. §        (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Hottó Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2006.(III.18.) önkormányzati rendelete.

(2)   A Szabályzat mellékletei:

1./      A képviselő-testület által átruházott hatáskörök

2./      A polgármester munkarendje

 

A Szabályzat függelékei:

1./ A képviselő-testület tagjainak névsora.

2./ A Vagyonkezelő és Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora, tisztségviselői.           

 

 

 

Hottó, 2013. május 28.

 

 

 

 

 

  Vincze Ferenc                                                               Takács Árpádné

   polgármester                                                                            jegyző

 

 

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendelet a község hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2013. május 30-án.

 

 

Hottó, 2013. május 30.

 

 

 

 

Takács Árpádné

jegyző


1. melléklet

A Hottó 4 /2013.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök jegyzéke

 1. 1.      Az önkormányzat költségvetését illetően:

1 millió Ft kereten belül maximum 500 e Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hajt végre.

 1. 2.      Szociális ellátások terén:

Dönt az időskorúak járadékáról, a temetési se­gély­ről, elrendeli a köztemetést, az átmeneti segélyekről , a közgyógyellátásra irányuló kérelmek tárgyában, valamint a beiskolázási támogatás odaítéléséről.

 1. 3.      Megköti az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek haszonbérletére irányuló haszonbérleti szerződéseket.
 2. 4.      Gyermekvédelem, gyámügyi ellátások terén:

Dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra irányuló kérelmek tárgyában.

 

 1. 5.      Közútkezelő feladatok körében

Ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34-35. §-ában, 43. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közútkezelői feladatokat.

 1. 6.      Képviselőtestület határozatképtelensége esetén

Amennyiben a Képviselőtestület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a Képviselőtestület törvényben át nem ruházható hatásköreként meghatározott ügyek kivételével minden más ügyben döntést hozhat. A polgármester a döntéséről a Képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja.

 1. 7.      Képviselőtestületi ülések közti időszakban szükséges döntések esetén

 A polgármester a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett - a Képviselőtestület törvényben át nem ruházható hatásköreként meghatározott ügyek kivételével - dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Képviselőtestület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: az önkormányzat vagy intézményei által, vagy az önkormányzat közreműködésével benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  függelék

 

 

  

  

 

A képviselőtestület tagjainak névsora, lakcíme

 

 

NÉV

 

 

BEOSZTÁS

 

LAKCÍM

 

Vincze Ferenc

 

 

Polgármester

 

8991 Hottó, Petőfi S. u. 27/A.

 

Bogár Ferenc

 

 

Alpolgármester

 

8991 Hottó, Dózsa Gy. u. 4.

 

Kóródi János Csaba

 

Képviselő

 

 

8991 Hottó, Fő utca 40.

 

Halász László

 

Képviselő

 

8991 Hottó, Dózsa Gy. u. 3/A.

 

 

Kovács László

 

 

képviselő

 

8991 Hottó, Kossuth L. u. 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  függelék

 

 

A képviselőtestület állandó bizottságai tagjainak neve, és címe

 

 

 

 

Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozatkezelő Bizottság:

 

 

 

 

 

     

NÉV

 

 

BEOSZTÁS

 

LAKCÍM

 

Halász László

Képviselő

bizottsági elnöke

 

8991 Hottó, Dózsa Gy. u. 3/A.

Kóródi János Csaba

Képviselő

bizottsági tag

 

8991 Hottó, Fő utca 40.

Kovács László

Képviselő

bizottsági tag

 

8991 Hottó, Kossuth L. u. 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  melléklet

 

 
 
A polgármester munkarendje

 

 

 

 

A polgármester tiszteletdíjasként látja el megbízatását.

 

A polgármester Irodája, mely egyben az önkormányzat hivatali helyisége is, Hottó, Szabadság tér 2. szám alatt található.

 

 

A polgármester fogadóórája:

minden hónap első hétfőjén 18 órától 19 óráig.

 

 

 

A polgármester munkáltatója Hottó Község Önkormányzati Képviselőtestülete.

A foglalkoztatásával kapcsolatos iratok, dokumentumok aláírására a képviselőtestület döntését követően az  alpolgármester jogosult.

Hottó község Önkormányzati Képviselő-testületének
9/2013. (V.30.) számú rendelete

az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

 

 

Hottó Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

 

A rendelet célja, alapelvei

                                                                                                                                                                                     1. §       

(1)     A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az Sztv. által előírt szabályo­zá­si kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tar­to­zó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az el­já­rás és az ellenőrzés rendjét.

(2)     Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gon­doskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egész­ségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerő­ből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tő­lük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élet­hely­zet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kö­telesek elősegíteni helyzetük javítását.

(3)     A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei, to­vábbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együtt­mű­ködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kez­de­ményezni.

 

A rendelet hatálya

2. §

(1)   Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya az Sztv 3.§-ában foglalt személyekre terjed ki

(2)   Az önkormányzat köteles hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül eseti átmeneti segélyt, étkeztetést illetve szállást biztosítani az önkormányzat területén tartózkodó rászoruló személyeknek, ide értve az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakon kívül az európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárait is, ha az ellátás biztosítása életük, testi épségük megóvásához nélkülözhetetlen.

 

 

 

 

 

 

Hatásköri és eljárási rendelkezések

3. §

(1)         E rendeletet az Sztv-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm rendelettel (továbbiakban Szvhr) Korm. rendelettel továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó el­lá­tások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

(2)         Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében - ha a rendelet eltérően nem sza­bá­lyoz - az Önkormányzat Képviselő-testülete jár el.

(3)         Továbbá e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott, Támasz Alapszolgáltatási Intézmény létrehozásáról és fenntartásáról szóló társulási megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerinti intézmény útján biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele esetén.

a)      A polgármester dönt: a temetési se­gély­ről (29.§.), a köztemetésről (32.§.), az eseti segélyekről (26.§).. A polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről a Kép­vise­lő­tes­tület soron kö­vet­ke­ző ülésén beszámol a Képviselő-testületnek.

b)      TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője állapítja meg az étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, a családsegítésre, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a nappali ellátásra való jogosultságot.

c)      A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete dönt a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás iránti kérelmekről.

(4)         Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

(5)         A polgármester határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Kép­vi­se­lő­-tes­tülethez lehet fellebbezni, amelyet a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban Hivatal) kell benyújtani. A pol­gár­mes­ter a fellebbezést - ha az alapján a határozatát nem vonja vissza, vagy nem módosítja - a szük­séges iratok csatolásával a Képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszti.

(6)         A Képviselő-testület másodfokú döntéséről - a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályainak megfelelően - ha­tá­ro­zat­tal kell a kérelmezőt értesíteni.

 

                                                                                                                                                                                      4. §       

(1)   Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az e rendeletben szabályozott, ellátás iránti kérelmeket az Szvhr 1/A §-ban írt helyen lehet előterjeszteni. Az ügyintézés elektronikus úton nem gyakorolható. A kérelmeket az egyes szociális ellátásokra vonatkozó feltételek megvizsgálása után döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri a Hivatal.

(2)   Az alapszolgáltatás biztosítása a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézmény útján történik, az alapszolgáltatás iránti kérelmet az „alapszolgáltatási intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni

(3)   A Hivatal szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselői, eljáró szervek az eljárás során kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékozta­tást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet felhívni, különös tekintettel az Sztv. 9. és 17. §-ában foglal­takra.

(4)     Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra len­ne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hív­ni, illetőleg az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

 

 

                                                                                                                                                                                      5. §       

(1)   Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2)    Az Szvhr által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.

(3)   A jövedelemtől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelmező a jövedelmekről köteles nyilatkozni

 1. az aktív korúak ellátása, az (méltányossági) ápolási díj, a (méltányossági) közgyógyellátás esetében az Szvhr. mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon,
 2. az ápolási díj, az átmeneti, eseti és folyamatos segély, a kamatmentes kölcsön esetében e rendelet 1. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozat formanyomtatványon

saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők jövedelmi viszonyairól, valamint becsatolni a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló, az Szt. 10. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszakra vonatkozó igazolásokat vagy azok fénymásolatát.

(4)   Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a ki­fizetésről szóló igazolószelvény (pl. nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat meg­a­lapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés, stb.

Amennyiben a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő családtagja nem alkalmazott (pl.: fő­állású egyéni vagy társas vállalkozó, szabad foglalkozású stb.), akkor a jövedelmüket az APEH által kiadott igazolással kötelesek igazolni. Ha az igazolt jövedelem - a kérelem el­bí­rá­lásakor érvényes - kötelező legkisebb munkabér összegét nem éri el, akkor a kötelező leg­ki­­sebb munkabér összegét kell jövedelemként figyelembe venni.

(5)   Ha a fentiekben meghatározott időszakok jövedelmi viszonyairól szóló igazolások nem tük­rözik reálisan a kérelmező és családja anyagi helyzetét, a jövedelemszámításnál irányadó i­dő­szakként rövidebb idő is elfogadható, illetőleg kérhető.

(6)     A vagyoni helyzettől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni

a)      az aktív korúak ellátása igénylése setén az Szvhr. 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon,

b)      egyéb ellátások esetében e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők vagyoni helyzetéről.

(7)   Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.

(8)   Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a ké­relmező a kérelem benyújtását megelőző 2 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, a­melyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyze­tében nem tör­tént a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(9)   Amennyiben az Szt., és végrehajtási rendeletei másként nem rendelkeznek és a rendszeres pénzellátás, családi pótlék, árvaellátás összege a kérelem benyújtásának hónapjában emelkedik, a jövedelemnyilatkozathoz az emelt összegű ellátásról szóló jövedelemigazolást kell mellékelni.

(10)         A jövedelemszámításnál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőnek és közeli hozzátartozójának, továbbá a háztartás tagja által (bírásági határozat alapján) rokontartás címén fizetett tartásdíj összegét.”

(11)         Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelmekről szóló igazolásban foglaltakat vitatja, az ügyfél köteles a megállapítás alapjául szolgáló döntésről, nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások esetén a tárgyév január elsején érvényes ellátások összegét, valamint a törzsszámot tartalmazó névre szóló igazolást, illetve annak másolatát benyújtani, vagy felhatalmazást adni annak beszerzésére.

(12)         Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében az Szt. 10. § (6) bekezdése szerint vitatja, az érintett személy jövedelme az általa lakott lakás, illetve a saját és a családja, vagy lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás tagjának tulajdonában álló vagyon egy főre jutó együttes havi fenntartási költsége alapján vélelmezhető. A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás, és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes fenntartási költségének háromszorosát.

(13)         A (11) bekezdés szerinti fenntartási költségeknek minősülnek – ha jogszabály másként nem rendelkezik - különösen a lakbér, az albérleti díj, a közüzemi díjak, fűtés költségek, telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű befizetések, a hiteltörlesztés, valamint a lízingdíj.”

(14)         Önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátások: szociálisan rászorulók ápolási díja, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, szociálisan rászorulók közgyógyellátása.

 

 

                                                                                                                                                                                      6. §       

(1)   A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságának és az igénylő szociális körülményeinek megállapítása érdekében indokolt esetben a döntéshozatal megelőzően környezettanulmányt kell végezni. Amennyiben a környezettanulmány megál­lapításai vagy az önkormányzat hivatalos tudomása szerint a kérelmező életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglaltaknak, akkor vizsgálni kell a kérelmező és vele közös háztartásban élők vagyoni viszonyait is.

(2)   Ha az elbírálásra jogosult szerv a vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja

a)      ingatlan esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ingatlan fekvése   szerint illetékes Regionális Igazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével,

b)      vagyoni értékű jog esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes Regionális Igazgatósága megkeresésével,

c)      egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyőrség vagy független szakértő bevonásával

(3)   A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint kör­nyezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről - amennyiben az indokolt - az önkormányzat a Hivatal köz­tisztviselője, védőnő, gyer­mekjóléti szolgálat, szociális gondozó útján gondoskodik.

(4)   Nem kell környezettanulmányt készíteni temetési segély, hulladékdíj támogatás, köztemetés ügyében indult eljárásokban.

 

                                                                                                                                                                                      7. §       

(1)   A pénzbeli ellátások kifizetése határozat alapján a Hivatal feladata.

(2)   A pénzbeli szociális ellátások elszámolása a 62/2006. (III. 27.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

 

A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése

 

                                                                                                                                                                                      8. §       

(1)   Az Sztv. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben ak­kor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy csa­ládja megélhetését veszélyeztetné vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szo­rulna.

(2)   Megélhetést súlyosan veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem egyedülélő esetén a nyugdíjminimum összegének két és félszeresét, egyéb esetben kétszeresét nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkeznek

(3)   Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama a­zonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

 

 

A szociális gondoskodás rendszere

                                                                                                                                                                                      9. §       

(1)   Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások;

b) Természetben nyújtott szociális ellátások nyújtásával, valamint

c) Szociális alapszolgáltatások megszervezésével valósítja meg.

 

 

 

II. fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

 

 

 

 

Aktív korúak ellátása

                                                                                                                                                                                    10. §     

 

(1)         Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelmet a Szvhr. 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell – figyelemmel e rendelet 5. § (7) bekezdésére – Szvhr-ben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat.

 

                                                                                                                                                                                    11. §     

 

(1)   A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult – kivéve az Szt. 33. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személyt – köteles együttműködni

a)       az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézménnyel.

b)      az önkormányzattal.

 

 

 

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott személy

a)      az (1) bekezdés a) pont szerinti együttműködés teljesítése érdekében

 -    az önkormányzat által közölt határidőig nyilvántartásba veteti magát az Alapszolgáltatási  intézményegységnél,

 -   a beilleszkedési programról írásban megállapodik,

 -   teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat.

b)     az (1) bekezdés b) pont szerinti együttműködés teljesítése érdekében az ellátásra való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára irányuló eljárásban nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének határidőre eleget tesz.

 

(3)         A beilleszkedést segítő program különösen az alábbiakra terjedhet ki:

-        az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,

-        az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre,

-        a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

 

                                                                                                                                                                                    12. §     

 

A 12. § (1) bekezdésében meghatározott személy megszegi az alapszolgáltatási intézményegységgel fennálló együttműködési kötelezettségét, ha neki felróhatóan

a)       a nyilvántartásba vételi kötelezettségét az önkormányzat által közölt határidőig nem teljesíti,

b)      a beilleszkedési programról a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül nem állapodik meg,

c)       nem teljesíti a programban foglaltakat.

 

                                                                                                                                                                                    13. §     

 

(1)   Ha az együttműködésre köteles személy a 13. §-ban foglalt kötelezettségét megszegi, az alapszolgáltatási intézményegység 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a mulasztás az aktív korú személynek felróható-e. A vizsgálat eredményéről 3 munkanapon belül értesíteni köteles a jegyzőt.

 

(2)   Az alapszolgáltatási intézményegység az értesítéssel egyidejűleg írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyezettet, hogy az elmulasztott kötelezettségét, mellyel az együttműködést megszegte, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítse. Az értesítés tartalmazza az ismételt mulasztás jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást is.

 

(3)   A jegyző az együttműködési kötelezettség két éven belül történő ismételt és felróható megszegése esetén az aktív korúak ellátására való jogosultságot megszünteti. Az erről szóló jogerős határozat egy példányát megküldi az alapszolgáltatási intézményegységnek.

 

                                                                                                                                                                                    14. §     

 

(1)   Az önkormányzat a feltételeknek megfelelő személyek anyagi- és munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint a támogatás kiváltása érdekében közfoglalkoztatást szervez.

 

(2)         A foglalkoztatást szervező az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a foglalkoztatási lehetőséget elsősorban a segélyezési jogviszony kezdetétől, ilyen lehetőség hiányában a segélyre való jogosultság fennállásának időtartama alatt bármikor biztosíthatja. A felajánlott, a munkalehetőségről az ellátásra jogosult személyt a foglalkoztatást szervező a munkakezdés időpontjánál legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja.

 

 

15.§

(1)   Az aktív korúak ellátását és a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani.

(2)   A kérelmező, valamint az ellátásra jogosult az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegi, ha:

         a.)       a fűfélék magassága meghaladja a 30 cm-t,

         b.)       a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál több területet foglal el és a magasságuk meghaladja a 30 cm-t,

          c.)       a heti hulladékszállításra szerződött edényzet kétszeres űrtartalmánál több háztartási hulladék van felhalmozott vagy az udvaron szétszórt állapotban,

         d.)       a háziállatok tartására nincs megfelelően kialakított hely, melynek a tisztasága nem megfelelő, rágcsálóknak és légyinváziónak nincs nyoma, szétfolyik s az udvaron a trágyalé,

          e.)       a kerítés olyan állapotú, amely nem akadályozza meg az állatok elkóborlását, és a kisgyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását,

          f.)       a tüzelőnek való szétszórtan található,

         g.)       a ház előtti csapadékvíz-elvezető árok nem tiszta, nem hulladékmentes,  a csapadékvíz  lefolyását építési törmelék, föld, vagy  növények akadályozzák,

         h.)       a ház előtti növényzet akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre,

           i.)       a művelésre alkalmas - nem parkosított - földterületen konyhakerti zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket nem termesztenek.

 

(3)   Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak vizsgálatáról a jegyző a jogosultat legalább 15 nappal előbb értesíti.

 

 

 

16.§

 

(3)   A támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha:

 a./ megszűntek a jogosultság feltételei,

 b./ a kérelmező valótlan adatokat közölt, és rosszhiszeműen szerzett ellátási jogosultságot.

 

 

 

Ápolási díj

17.§

(1)   Az Sztv. 43/B §-ra figyelemmel ápolási díjra jogosult az a személy is, aki

a.) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, feltéve hogy

b.) a gondozás más módon nem oldható meg vagy a gondozás más módja az önkormányzat számára nagyobb költséget jelentene, és

c.) a gondozott állapota miatt a gondozó kereső tevékenységet nem folytathat, valamint

d.) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül álló esetében annak 150 %-át.

(2)   Az ápolási díj havi összege az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott esetben az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, egyéb esetekben az Sztv. 44. § (1)-(2) bekezdésében írtakkal megegyező mértékű.

 

18.§

 

(1) Az ápolási díj határozott és határozatlan időre megállapítható, melynek összege független az ápoltak számától.

(2) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni, melyet az ellátás megállapítását, illetve az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani.

(3) Az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését az elbírálásra jogosult szerv az alapszolgáltatási központ házi szociális gondozója útján ellenőrizheti. Ennek során vizsgálhatja:

a.)     Az étkezések megfelelő biztosítását – mennyiség, minőség –

b.)    Az ápolt személynek, környezetének, ruházatának, ágyneműjének tisztaságát,

c.)     Lakáskörülményeit – fűtés, szellőztetés

d.)    Egészségi állapotát – pl. felfekvés alakult-e ki,

e.)     Gyógyszerelését – megkapja-e a szükséges gyógyszert, azt megfelelő időben, mennyiségben, rendszerességgel,

 

(4)   Kétség esetén az elbíráló szakértő kirendelésével vizsgálhatja, hogy az ápolt személy önmaga ellátására képes-e, ápolása szükséges-e.

 

 

19.§

Ha a kérelmező kereső tevékenységet folytat, az ápolási díj iránti kérelméhez csatolni kell :

a)      a havi munkaidejéről szóló igazolást vagy

b)      a fizetés nélküli szabadság engedélyezését tanúsító munkáltatói igazolást.

 

 

Átmeneti segély

20.§

(1)   Amennyiben a kérelmező vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vé­lel­mezhető, hogy problémáját más módon nem tudja megoldani, egyszeri átmeneti segély á­l­la­pítható meg.

(2)   Átmeneti segélyben csak azt a személy lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

(3)   Átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre szoruló személy, illetve bárki előterjesztheti, aki tudomást szerez a segélyre szoruló helyzetéről. A döntésre jogosult a eljárást hivatalból is megindíthatja

(4)   Indokolt esetben a segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a felhasználás célját a határozatban meg kell jelölni.

(5)   Az önkormányzat által rendszeres támogatásban részelülő személy csak kivételesen, indokolt esetben kaphat átmeneti segélyt

(6)   Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természet­beni ellátást kell megállapítani akkor, ha

a) a kérelem erre irányul vagy

b) az ellátásban részesülő életvitele, az ügy összes körülményei alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.

(7)    A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási u­tal­vány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő át­utalása - ide értve a sze­mé­lyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is - lehet.

(8)   Az átmeneti segély iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat.

(9)   Az átmeneti segély formái:

 1. eseti segély (egyszeri támogatás)
 2. folyamatos segély
 3. pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön

 

 

 

Eseti segély

                                                                                                                                                                                    21. §     

(1)   Eseti segély állapítható meg különösen annak a rászorulónak, aki

 1. Nyugdíjas és viszonylag magas gyógyszerköltsége miatt a létfenntartása átmenetileg veszélyeztetve van, de közgyógyellátásra nem jogosult.
 2. Kiskorú gyermeke(i) részére szükséges ellátást átmenetileg nem képes biztosítani,
 3. Létfenntartását egyéb okok miatt átmenetileg biztosítani nem tudja.

(2)   Eseti segély egy naptári éven belül ugyanannak a személynek legfeljebb négy alkalommal      nyújtható.

(3)   Az eseti segélynél utólagos elszámolási kötelezettség is előírható.

 

 

Folyamatos segély

                                                                                                                                                                                    22. §     

(1)   Folyamatos segély állapítható meg elsősorban annak a rászorulónak, aki

 1. Nyugdíjra jogosult, de annak folyósításáig ellátatlan, így létfenntartása veszélyeztetve van,
 2. Pályakezdő munkanélküli, aki semmilyen ellátásban nem részesül, és önhibáján kívül nem tud elhelyezkedni,
 3. Rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, más szociális ellátásra nem jogosult.

(2)   Nem állapítható meg folyamatos segély annak, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja.

(3)   Folyamatos segély legfeljebb 12 hónapra, de ezen belül rövidebb időtartamra is megállapítható.

(4)   A folyamatos segély havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.

 

 

Kamatmentes kölcsön

                                                                                                                                                                                    23. §     

(1)   Az átmeneti segély – pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő –kamatmentes kölcsön formájában is adható, ha a kölcsönben részelülő megállapodásban vállalja, hogy a kölcsön összegét egy év alatt – havi egyenlő részletekben – visszafizeti.

(2)   Feltételei: családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimumot  eléri, de nem haladja meg annak kétszeresét.

(3)   Ha a jogosult a kölcsönösszeg visszafizetését a számára előírt határidőn belül nem teljesíti, akkor a kölcsön behajtásáról haladéktalanul gondoskodni kell. A szociális kölcsön egyéb feltételeit a kölcsönszerződés tartalmazza. A kölcsön összege legfeljebb a nyugdíjminimum kétszerese lehet.

(4)   A törlesztő-részlet fizetésére eseti segély nem állapítható meg.

(5)   A szociális kölcsön igénybevételére 3 éven belül egyszer van lehetőség.

(6)   Különösen indokolt esetben egy alkalommal a visszafizetés átütemezhető.

(7)   A döntésre jogosult különösen indokolt esetben egyedi elbírálás alapján a szociális kölcsön 50 %-ának erejéig engedélyezheti a tartozás elengedését. Különösen indokolt esetnek minősül elsősorban az, ha a kedvezményezett önhibáján kívül olyan anyagi és szociális helyzetbe került, hogy maga vagy családja létfenntartása veszélyeztetve van.

 

 

Temetési segély

                                                                                                                                                                                    24. §     

(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester temetési segélyt állapíthat

     meg annak az igénylőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve,

     hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

     összegének 300 %-át nem haladja meg.

(2) A temetési segély összege:

     a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenko-

          ri legkisebb összegének 200 %-át 25.000  Ft,

     b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

          összegének 200 %-át meghaladja, de nem éri el a 300 %-át 20.000 Ft.

 

                                                                                                                                                                                    25. §     

(1)   A temetési segély megállapítására átruházott hatáskörében a polgármester jogosult.

 

(2)   A kérelmet a haláleset bekövetkezését követő 30 napon belül lehet a Hivatalhoz benyújtani e rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, amelyhez mellékelni kell

a./ a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, amelyet az Szvhr. 32. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az igénylőnek vissza kell adni.

 

 

III. fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

 

 

                                                                                                                                                                                    26. §     

(1)   A pénzbeli ellátások közül az alábbiak nyújthatók természetbeni formában:

 1. átmeneti segély
 2. Temetési segély

(2)   Átmeneti segély formái közül az eseti segély és a folyamatos segély adható természetbeni ellátásként.

(3)   A természetben nyújtott ellátások formái különösen az alábbiak lehetnek:

 1. Élelmiszer csomag
 2. Tüzelőanyag biztosítása,
 3. Gyermekintézmények térítési díjának átvállalása,
 4. Tankönyvek megvásárlása
 5. Utalványok beszerzése: élelmiszer-vásárlási,

         Tüzelő-vásárlási

         Tanszer-vásárlási

 1. Családsegítő, védőnő által felmért cikkek (babaápolási, élelmiszer, stb.), melyet a részükre kifizetett összegből, számlával igazolva vásárolnak meg a jogosult részére.

(4)      A természetben nyújtott ellátások konkrét formáit a döntésre jogosult szerv határozza meg.

(5)   A temetési segély természetbeni formában történő nyújtása – a temetés megrendelése előtt – a temetkezési vállalat, vagy vállalkozó számlájára történő utalással intézhető.

 

 

Köztemetés

                                                                                                                                                                                    27. §     

(1)   Az Sztv. 48. § szerinti köztemetést a polgármester rendeli el.

(2)   Közköltségen történő eltemettetés esetén csak a legolcsóbb temetés rendelhető el.

(3)   Köztemetést az önkormányzat által fenntartott temetőben kell biztosítani.

 

 

Közgyógyellátás

                                                                                                                                                                                    28. §     

(1) Az Sztv. 50. § (3) bekezdésére tekintettel a jegyző közgyógyellátást álla­pít­hat meg,

a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetében 200 %-a

b) és gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meg­ha­­ladja, továbbá

c) egészségi állapota alapján vélelmezhető, hogy a b) pontban említett gyógyszerköltség tar­­­tósan, legalább 12 hónapig fennáll.

(2) Amennyiben a felmerülő gyógyszerköltség az (1) bekezdés b) pont szerinti mértéket el­é­ri, de nem tekinthető tartósnak, a kérelmező támogatásáról közgyógyellátás helyett gyógy­szer­támogatás céljára megállapított átmeneti segély formájában kell gondoskodni.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben egyedi elbírálás alapján a jegyző akkor is megállapíthat közgyógyellátást, ha kérelmező az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg de kérelmező társadalombiztosítási támogatási körbe tartozó havi gyógy­szer-, kötszer-, és gyógyászati segédeszköz térítési díjból adódó költségei kiugróan magasak.

 

 

 

29.  §

A Képviselőtestület adósságkezelési szolgáltatást nem nyújt.

 

 

IV. fejezet

Szociális szolgáltatások

 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

 

30.§

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat

a.)    falugondnoki szolgáltatást

b.)    étkeztetést

c.)    házi segítségnyújtást

d.)   családsegítést

e.)    a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást

f.)     a közösségi ellátások

g.)    támogató szolgáltatás

h.)    nappali ellátást nyújt

 

 

Az ellátások igénybevétele

31§

(1)   E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a Zalaegerszegi alapszolgáltatási intézményegység vezetőjéhez kell benyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.

 

(2)   A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

(3)   Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(4)   Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

 

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

32.§

Falugondnoki szolgáltatás keretében az önkormányzat enyhíti a település intézményhiányából eredő hátrányait, biztosítja az alapvető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz, az egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint segíti az egyéni és a közösségi szintű szükségletek teljesítését. Részletes szabályait a képviselőtestület külön rendeletben szabályozza.

 

 

Étkeztetés

33.§

(1)         Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a)      koruk,

b)      egészségi állapotuk,

c)fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d)     szenvedélybetegségük, vagy

e)hajléktalanságuk

miatt.

(2)         Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3)         Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Intézmény intézményegység vezetőjéhez lehet benyújtani.

(4)         Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

 

 

Házi segítségnyújtás

34.§

(1)   Az ellátás iránti kérelmet a Zalaegerszegi alapszolgáltatási intézményegység vezetőjéhez lehet benyújtani.

(2)    Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

(3)   A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.

(4)   Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.

 

          Családsegítés

35.§

 

 

(1)   Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

(2)   A családsegítés keretében a Képviselő-testülete az Szt-ben meghatározott ellátásokat a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény biztosítja.

(3)   Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Intézmény intézményegység vezetőjéhez lehet benyújtani.

(4)    Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

36.§

 

(1)   A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2)    Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a)      az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen      történő haladéktalan megjelenést,
b)     a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges

azonnali intézkedések megtételét,
c)      szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

 

(3)   A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a szociális rászorultságot vizsgálni kell. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a)      az egyedül élő 65 év feletti személy

b)      az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c)      a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását (a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni).

(4)   A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell.

(5)   Amennyiben a szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön igazolni kell.

(6)   Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

(7)   A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

(8)   Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.

(9)   Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

(10)           Ha a szolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a szociális rászorultság megállapításához szükséges irattal, az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 60 napig a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint biztosítható a szolgáltatás. Ha az igénybe vevő a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá a kérelem benyújtására visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha az igénybe vevő a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a kérelem benyújtására visszamenő hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni.

(11)           Az ellátás iránti kérelmet a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény területileg illetékes Intézményegység vezetőjéhez lehet benyújtani.

(12)           Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

(13)           A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját jelen rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

 

Közösségi ellátások

37.§

 

(1)   Közösségi ellátás keretében személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást – közösségi ellátást biztosít integrált formában pszichiátriai betegek számára.

(2)   A közösségi ellátás keretében a Képviselőtestület az Szt-ben meghatározott ellátásokat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) által fenntartott Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg (Dísz tér 7.) útján biztosítja az ellátottak számára nyitva álló helyiségében: Zalaegerszeg, Ady u. 29-ben.

(3)   Az ellátás iránti kérelmet az Ellátó Szolgálta intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.

(4)    Az ellátás iránti kérelemről az Szolgálta intézményvezetője dönt.

 

 

Támogató szolgáltatás

38.§

 

(1)   A támogató szolgáltatás keretében a Képviselőtestület az Szt-ben meghatározott ellátásokat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) útján biztosítja az ellátottak számára

(2)   Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz vagy a Vöröskereszt intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.

(3)   Az ellátás iránti kérelemről a Vöröskereszt intézményvezetője dönt.

(4)   A támogató szolgáltatás gondozási óradíja: ………Ft/munkaóra + szállítási kilométerdíj. A támogató szolgáltatásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege nem haladhatja meg a szociálisan rászorult igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.  Gondozásra fordított időnek a fogyatékos személy segítésére irányuló tevékenység időtartama minősül.

(5)   Szállításra fordított kilométernek a fuvarlevélen feltüntetett és a szállított személy, illetve törvényes képviselője által igazolt kilométerek számítanak. A szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani.

 

 

Nappali ellátás

39.§

 

(1)   Az önkormányzat a nappali ellátás – Idősek Klubja biztosítását a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény  által látja el.

(2)   Az ellátás iránti kérelmet a Zalalövői alapszolgáltatási intézményegység vezetőjéhez lehet benyújtani.

(3)   Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

 

 

 

 

V. fejezet

 

A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai

40.§

 

(1)   A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évenként kétszer állapíthatja meg.  Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület saját költségvetése terhére csökkentheti, azt évente két alkalommal állapítja meg.

(2)   A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

(3)   Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetőjétől kell kérni.

41.§

 

(1)   A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.

(2)   A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.

(3)   Az alapszolgáltatások, illetve ellátások igénybevételének szüneteltetését a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban kell bejelenteni az intézményvezetőnek.

 

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás

42.§

 

(1)   Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/B. és 94/D. §-ában foglaltakon túl az alábbiakra is:

a)      étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;

b)      házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára;

c)      a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;

d)     az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira;

e)      az ellátás megkezdésének időpontjára

f)       az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre

g)      a döntések elleni jogorvoslat módjára.

 

Az intézményi jogviszony megszűnése

43.§

 

(1)   Az intézményi ellátás megszűnik az  Szt. 100. § és 101.§-ában foglalt esetekben és módon.

(2)    Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő:

a.)    a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,

b.)    a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe,

c.)    elhalálozik,

d.)    kéri az ellátás megszüntetését.       

(3)   Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesíti az ellátásban részesülőt.

 

 

Házirend

44.§

A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény házirendjét Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá.

 

Hatályba léptető rendelkezések

 

45.§

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete, valamint 8/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelete hatályát  veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

(3)   A folyamatban lévő ügyekben a kérelem beadásának időpontjában érvényes szabályokat kell megfelelő módon alkalmazni.

 

 

Hottó, 2013. május 27.

 

 

 

Vincze Ferenc

Takács Árpádné

polgármester

jegyző

 

Záradék:

A rendelet a község hirdetőtábláján 2013. május 30-án kihirdetve.

 

Hottó, 2013. május 31.

 

 

 

Takács Árpádné

jegyző

Hottó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

 

 

Hottó Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 2. §-ában, 6-7 §-ában, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

Az adó mértéke, adómentességek

 

1.§

Az adó mértéke

 

Az adó mértéke adótárgyanként  3..000.-Ft

 

 

2.§.

Adómentesség

 

 

 

(1) Mentesül a lakásra kivetett magánszemélyek kommunális adójának a fizetése alól az a 70 éven felüli egyedülálló, akinek a havi jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum másfél­szeresét .

 

(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a magánszemély tulajdonában lévő, egészségügyi, szociális intézmény céljára szolgáló intézmény.

 

(3) A magánszemélyek kommunális adójának 50 %-át fizeti az az adóalany, akinek háztartásában kizárólag nyugdíjas él.

 

 

 

Eljárási szabályok

4. §

 

Az e rendeletben nem szabályozott eljárási szabályokra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

Értelmező és záró rendelkezések

5.§.

 

(1) E rendelet vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§-ban felsorolt értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a kommunális adóról szóló 8/2002.(XI.15.) önkormányzati rendelet.

 

 

 

Hottó, 2013. május 27.

 

 

 

 

Vincze Ferenc

Takács Árpádné

Polgármester

Jegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

A  rendelet a község hirdetőtábláján 2013. május 30. napján kihirdetve.

 

Hottó, 2013. május 31.

 

 

 

 

 

Takács Árpádné

Jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT

2010. évi CXXX. Törvény 17.§-a alapján

a következő helyi önkormányzati rendelethez:

 

Hottó Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének

………/2013.(……………) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi kommunális adóról

 

Előzetes hatásvizsgálat a következő szempontok alapján:

 

I. A kommunális adó  valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata

 

1. Társadalmi hatása

 

A kommunális  adóról szóló rendelet pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltasson mindazon adóalany számára., akik lakóingatlannal rendelkeznek a községben.

 

2.  Gazdasági hatása

 

A  rendelet helyi gazdasági hatása fontos, mivel fontos bevétele az önkormányzatnak.

 

3. Költségvetési hatása

 

Költségvetési hatása számottevő, hiszen jelentős bevételi forrás.

 

4. Környezeti következményei

 

Nincs káros hatással a környezetre.

 

5. Egészségi következményei

 

Nincsenek egészségi következményei.

 

6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

 

Megnövelt feladatot jelent a pénzügyi dolgozóknak.

 

II. A  rendelet megalkotásának szükségessége

 

A rendelet felülvizsgálata kötelező, mivel a korábbi rendelet nem felem meg a törvényi elírásnak, mert számos olyan rendelkezést is szabályoz, amelyet törvény már rögzít.

 

III. A rendelet megalkotása elmaradásának várható

következményei

 

A rendelet megalkotásának elmulasztása törvénysértő.

 

 

IV. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételei

 

A  rendelet alkalmazásához szükséges személyi feltételek adottak a Hivatal személyi állományában.

 

 

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételei

 

A  rendelet alkalmazása különleges tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

 

 

 

 

Indoklási kötelezettség a

2010. évi CXXX. Törvény 18.§-a alapján

 

 

 

 

Az önkormányzati képviselő-testület kizárólag a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) felhatalmazása alapján és keretei között állapíthatja meg a helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket, a felhatalmazás kereteit meghaladó önkormányzati szabályozás törvénysértő.

 

Fontos kiemelni, hogy az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja az adóalanyok és adótárgyak körét, mert az a fenti törvény írja elő.

 

A törvényben meghatározott mentességeket, kedvezményeket az önkormányzat nem vonhatja el, nem szűkítheti. A mentességek, kedvezmények körét azonban a képviselő-testület bővítheti, vagy újakat állapíthat meg, természetesen a Htvb. 7.§ e) pontjára foglaltakra is figyelemmel. Szükséges a helyi rendeletek felülvizsgálata figyelemmel a jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény (Jat.) 3.§-á-ra, amely szerint nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabály rendelkezése. Az ezzel ellentétes rendeleti előírások törvénysértők.

 

 

Kérem szíveskedjenek előterjesztésemet elfogadni az előterjesztés szerint.

 

 

 

Hottó, 2013. május 27.

 

 

 

                                                                                             Vincze Ferenc

                                                                                              polgármester

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

 

 

1.§

 

Az adó mértékét határozza meg.

 

2.§

 

Az adómentességek körét bővíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe véve.

 

3.§

 

Eljárási szabályokra a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

4.§

 

A hatályon kívül helyezett jogszabályt nevesíti, valamint a kihirdetés idejét.

 

Hottó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

 

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében és a 6.§-ában, az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 82.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hottó község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a Htv-ben meghatározott vállalkozási tevékenység gyakorlására terjed ki.

Az adómentesség

2.§

Adómentesség a Htv 3.§ (2) bekezdésében meghatározott adóalanyok részére állapítható meg.

Az adó mértéke

3.§

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 1.000 Ft.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

4.§

 

Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv 41.§ és a 42.§-aiban foglaltak az irányadóak.

Záró rendelkezések

5.§

(1) A helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelettel nem szabályozott minden kérdésben  a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hottó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.21.) önkormányzati rendelete, valamint a 8/2012. (VI.11) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.

(3) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(4) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

Hottó, 2013. május 27.

 

                              Vincze Ferenc                                         Takács Árpádné

                               polgármester                                               jegyző

 

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2013. május 30-án.

Hottó, 2013. május 31.

 

                                                                                               Takács Árpádné

                                                                                                       jegyző

 

 

 

 

 

 

 

ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT

2010. évi CXXX. Törvény 17.§-a alapján

a következő helyi önkormányzati rendelethez:

 

Hottó Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének

………/2013.(……………) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról

 

Előzetes hatásvizsgálat a következő szempontok alapján:

 

I. A helyi iparűzési adó  valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata

 

1. Társadalmi hatása

 

Az iparűzési  adóról szóló rendelet pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltasson mindazon adóalany számára, akik valamilyen tevékenységet végeznek a községben.

 

2.  Gazdasági hatása

 

A  rendelet helyi gazdasági hatása fontos, mivel fontos bevétele az önkormányzatnak.

 

3. Költségvetési hatása

 

Költségvetési hatása számottevő, hiszen jelentős bevételi forrás.

 

4. Környezeti következményei

 

Nincs káros hatással a környezetre.

 

5. Egészségi következményei

 

Nincsenek egészségi következményei.

 

6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

 

Megnövelt feladatot jelent a pénzügyi dolgozóknak.

 

II. A  rendelet megalkotásának szükségessége

 

A rendelet felülvizsgálata kötelező, mivel a korábbi rendelet nem felem meg a törvényi elírásnak, mert számos olyan rendelkezést is szabályoz, amelyet törvény már rögzít.

 

III. A rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

 

A rendelet megalkotásának elmulasztása törvénysértő.

IV. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételei

A  rendelet alkalmazásához szükséges személyi feltételek adottak a Hivatal személyi állományában.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételei

 

A  rendelet alkalmazása különleges tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

 

Indoklási kötelezettség a

2010. évi CXXX. Törvény 18.§-a alapján

 

Az önkormányzati képviselő-testület kizárólag a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) felhatalmazása alapján és keretei között állapíthatja meg a helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket, a felhatalmazás kereteit meghaladó önkormányzati szabályozás törvénysértő.

 

Fontos kiemelni, hogy az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja az adóalanyok és adótárgyak körét, mert az a fenti törvény írja elő.

 

A törvényben meghatározott mentességeket, kedvezményeket az önkormányzat nem vonhatja el, nem szűkítheti. A mentességek, kedvezmények körét azonban a képviselő-testület bővítheti, vagy újakat állapíthat meg, természetesen a Htvb. 7.§ e) pontjára foglaltakra is figyelemmel. Szükséges a helyi rendeletek felülvizsgálata figyelemmel a jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény (Jat.) 3.§-á-ra, amely szerint nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabály rendelkezése. Az ezzel ellentétes rendeleti előírások törvénysértők.

 

Kérem szíveskedjenek előterjesztésemet elfogadni az előterjesztés szerint.

 

 

Hottó, 2013. május 27.

 

 

 

                                                                                             Vincze Ferenc

                                                                                              polgármester

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

 

 

1.§

 

Az adó hatályát, illetékességet határozza meg.

 

2.§

 

Az adómentességek körét bővíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe véve.

 

3.§

 

Adó mértékét állapítja meg állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén.

 

4.§

 

Adóelőleg megállapítására és adó megállapítására vonatkozó szabályokat állapítja meg a Htv. alapján.

5.§

 

A hatályon kívül helyezett jogszabályt nevesíti, valamint a kihirdetés idejét és utal arra, hogy a nem szabályozott kérdésekben mely jogszabályok rendelkezései az irányadók.

ZALASZENTGYÖRGYI

 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

 

SZABÁLYZATA

 

 

 

 

Szám: Z/280-1/2013.


Zalaszentgyörgy, Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kávás és Zalaboldogfa Községek Önkormányzatai az általuk közösen létrehozott Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének szabályozása érdekében az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadják el.

 

 

I. Fejezet

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata, Babosdöbréte Község Önkormányzata, Böde Község Önkormányzata, Hottó Község Önkormányzata, Kávás Község Önkormányzata és Zalaboldogfa Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatalt hozott létre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján.

 

1.)         A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt az 1. melléklet szerinti alapító okirattal hozták létre.

2.)         A közös hivatal működésének kezdő időpontja: 2013. március 1.

 

3.)         A közös önkormányzati hivatal alapítói és fenntartói:

 • Zalaszentgyörgy község Önkormányzata
 • Babosdöbréte község Önkormányzata
 • Böde község Önkormányzata
 • Hottó Község Önkormányzata
 • Kávás Község Önkormányzata és
 • Zalaboldogfa község Önkormányzata

 

4.)         Az ellátandó alaptevékenységek szakfeladatok szerint:

 

 • 841114           Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841115           Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841116           Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz

 kapcsolódó tevékenységek

 • 841117           Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841118           Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
 • 841126           Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
 • 841127           Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
 • 841173           Statisztikai tevékenység
 • 841112           Önkormányzati jogalkotás
 • 841133           Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

 

 

5.)          A közös önkormányzati hivatal neve: Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

 

6.)          A közös önkormányzati hivatal bélyegzői:

 • Körbélyegző Magyarország címerével, a címer körül megjelölve: „Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal”

 

 • Téglalap alakú fejbélyegző, amelynek felirata: 

„Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

            8994 Zalaszentgyörgy Kossuth út 72.

            Tel: 92/460-040, fax: 92/560-059

       Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

„Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Babosdöbrétei Kirendeltsége

            8983 Babosdöbréte Kossuth L. u. 6.

            Tel/fax: 92/707-562

       Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

7.)          A közös önkormányzati hivatal székhelye: 8994 Zalaszentgyörgy Kossuth út 72.

 

8.)         A közös önkormányzati hivatal állandó kirendeltséget működtet Babosdöbréte községben, minimum 3 fő állandó személyzet biztosításával.

 

9.)         A közös hivatal illetékességi területe Zalaszentgyörgy, Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kávás és Zalaboldogfa községek közigazgatási területére terjed ki.

 

 

II. Fejezet

 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS RENDJE

 

1.)         Szervezeti felépítés: A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) székhelye: 8994 Zalaszentgyörgy Kossuth u. 72. Babosdöbréte községben a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként állandó jelleggel működik a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltsége (továbbiakban: Kirendeltség), amelynek telephelye 8983 Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

Ügyfélszolgálati iroda működik Zalaboldogfa községben, ahol hetente 1 munkanapon kerül sor az ügyfélfogadásra. Az ügyfélfogadás pontos időpontját és időtartamát a jegyző az érintett települések polgármestereivel közösen határozza meg. Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási időpontjait a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

2.)         A Hivatal engedélyezett létszáma:

 

Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Zalaszentgyörgyi székhelyen

Létszám

Vezető: jegyző

1

Köztisztviselő

3

Közösen foglalkoztatott köztisztviselő (a foglalkoztatás másik közös hivatalnál történik)

0,5

MT hatálya alá tartozó takarító

0,25

Összesen:

4,75

                   Babosdöbrétei kirendeltségen

Aljegyző:

1

Köztisztviselő

2

Közösen foglalkoztatott köztisztviselő (a foglalkoztatás másik közös hivatalnál történik)

0,5

Összesen:

3,5

Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:

8,25

 

 

3.)         A Hivatal irányítása

A Hivatalt Zalaszentgyörgy, Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kávás és Zalaboldogfa Községek Önkormányzataink Képviselőtestülete irányítja. Az irányító szerv vezetője Zalaszentgyörgy Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kávás és Zalaboldogfa Községek  polgármesterei. A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzatok munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületeknek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

A Közös Önkormányzati Hivatal Létrehozására kötött MEGÁLLAPODÁS III/9. pontjában meghatározott egyetértési jogot a székhelyen és a kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők esetében is a polgármesterek közösen gyakorolják. 

 

 

4.)         A Hivatal felügyelete

A Hivatal felügyeletét Zalaszentgyörgy község Önkormányzat Képviselőtestülete, Babosdöbréte község Önkormányzat Képviselőtestülete, Böde község Önkormányzat Képviselőtestülete Hottó község Önkormányzat Képviselőtestülete, Kávás község Önkormányzat Képviselőtestülete és Zalaboldogfa község Önkormányzat Képviselőtestülete látja el.

 

5.)         A Hivatal gazdálkodása

A közös önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodási jogkörét az alapító okirat határozza meg.

A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, melyet a törvényben meghatározott módon folyósít. A hivatal működéséhez szükséges pénzügyi forrást a közös hivatal fenntartásában érintett önkormányzatok biztosítják a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint.

 

6.)         Döntés a hivatal működésével kapcsolatban

a.)    Zalaszentgyörgy, Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kávás és Zalaboldogfa Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei együttes ülésen döntenek:

 • a közös önkormányzati hivatal költségvetéséről és zárszámadásáról;
 • a közös önkormányzati hivatal működéséről szóló megállapodás elfogadásáról és esetleges módosításáról;
 • a közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról és esetleges módosításáról.

Ha valamely ok miatt az együttes ülés összehívása nem lenne lehetséges, az esetben lehetséges, hogy a közös hivatalhoz kapcsolódó döntéseket a képviselőtestületek külön-külön ülésen hozzák meg. 

b.)    Az együttes ülés összehívásának szabályai:

 • Az együttes képviselőtestületi üléseket a székhely település polgármestere hívja össze a napirendi pontokat tartalmazó, az általa aláírt meghívó kiküldésével.
 • A képviselőtestületek együttes ülésének napirendi pontjait és helyét a polgármesterek a meghívó kiküldését megelőzően előzetesen telefonon vagy személyesen egyeztetik.
  • Az együttes ülésen kötelezően tárgyalt napirendek:

- a közös hivatal éves költségvetésének elfogadása

- a közös hivatal zárszámadása

- a közös hivatal költségvetési koncepciója

- éves jegyzői beszámoló

- a közös hivatal működésével kapcsolatos dokumentumok (ügyrend, alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, közös hivatali megállapodás) elfogadása, módosítása

 

c.)    A döntéshozatal módja az együttes ülésen:

 • Az ülést a házigazda település polgármestere, távolléte esetén az alpolgármestere nyitja meg, vezeti és zárja be.
 • Az együttes ülések helyszíne Zalaszentgyörgy község (vagy felváltva Zalaszentgyörgy, Babosdöbréte, Böde, Hottó, Kávás és Zalaboldogfa települések).
 •  Az előterjesztőkhöz a képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni.
 • A kérdések időtartama maximálisan 2-2 perc, a válaszadás időtartama maximálisan 5 perc lehet.
 • A napirendekhez a települési képviselők, a tanácskozási joggal meghívottak szólhatnak hozzá.
 • A vita során az ülést vezető polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét.
 • A hozzászólások maximális időtartama: 5 perc.
 • A képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak egy napirendnél két alkalommal élhetnek a hozzászólás jogával.
 • Az ülést vezető polgármester figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától.
 • Szavazás előtt a jegyzői feladatokat ellátó személynek szót kell adni, amennyiben a törvényességgel kapcsolatos észrevételt kíván tenni.
 • Az ülést vezető polgármester rendre utasíthatja azt, aki a tanácskozás méltóságát magatartásával megsérti.
 • Az együttes ülésről önálló jegyzőkönyv készül, melyet a polgármesterek és a jegyző ír alá.

d.)   Az együttes képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és a jegyzőkönyv egy példányának elküldéséről, az ezzel kapcsolatos adatok továbbításáról a jegyző gondoskodik.

e.)    A képviselőtestületi üléseken a jegyző köteles személyesen részt venni, akadályoztatása esetén az aljegyző vagy az általa megbízott személy helyettesíti.

f.)     A közös hivatal költségvetését és zárszámadását Zalaszentgyörgy község Önkormányzata költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendelete tartalmazza.

 

7.)         A közös önkormányzati hivatal főbb feladatai

a.)    A képviselő-testületek vonatkozásában:

-       előkészíti döntésre az általa meghatározott önkormányzati ügyeket, végrehajtja döntéseit,

-  szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, információs és propaganda, illetve egyéb adminisztrációs teendőket végez,

-       ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a képviselő-testületek, a polgármesterek meghatároznak.

b.)    A helyi képviselőkkel kapcsolatban:

-       soron kívül köteles fogadni őket,

-       köteles a képviselői munkájukhoz szükséges szakmai információkat megadni,

-       közérdekű bejelentéseiket 15 napon belül el kell intézni és a tett intézkedésekről tájékoztatást adni.

c.)    Közigazgatási feladatok:

-       Végzi mindazokat a döntés előkészítési és végrehajtási feladatokat, amelyeket a Mötv az 1991. évi XX. törvény (hatásköri törvény), illetve az utóbbi által kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályok, amelyek a helyi önkormányzatok és szervei részére feladat – és hatásköröket állapítanak meg.

 

8.)         Az ügyintézés során betartandó követelmények.

A köztisztviselők az ügyintézés során a következő általános követelményeket kötelesek betartani:

-       az ügyintézés során minden esetben biztosítani kell a törvényesség betartását,

-       alapvető követelmény a gyorsaság, a szakszerűség, a határidők betartása,

-       a törvényesség szellemében biztosítani kell az állampolgári jogokat és kötelességeket, az ügyfelek érdekében méltányosan kell eljárni,

-       elsődleges cél: az önkormányzati érdekek feltárása és érvényre juttatása,

-       az ügyintézők kötelesek munkájuk során egymással hatékonyan együttműködni, és az ügyfelek részére – jogaik biztosítása érdekében – a megfelelő felvilágosítást és tájékoztatást megadni,

-       a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit a tudomására jutott állami szolgálati és üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll.

A hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettséget befolyásolja.

 

9.)         A Hivatal vezetése

A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző (az aljegyzői állás betöltetlensége esetén megbízott köztisztviselő) helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. Amennyiben az aljegyzői állás is betöltött, az esetben a kirendeltség vezetését az aljegyző látja el, aki egyúttal a Kirendeltség vezetője is.

 

 

 

10.)     A jegyzővel kapcsolatos általános rendelkezések

a.)     A közös önkormányzati hivatal jegyzőjének és aljegyzőjének kinevezése a Mötv. és a kttv. előírásai szerint történik. A jegyzőre és az aljegyzőre egyéb rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos megállapodás tartalmaz. 

b.)    A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, aki felelős annak törvényes és eredményes működéséért.

c.)    A jegyző vagy aljegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testületi, bizottsági ülésen részt venni, és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

d.)   A közös önkormányzati hivatal  munkaköri leírásait a jegyző készíti el. 

 

 

11.)     A jegyző főbb feladatai

a.)      A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

b.)      A jegyző ellátja a képviselő-testületek, bizottságok, a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

Ennek keretében: 

 • elkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket
 • ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat
 • tanácskozási joggal részt vesz a testületek, a bizottságok ülésein
 • törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában
 • gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt aláírja, és 15 napon belül megküldi a Kormányhivatal Vezetőjének
 • rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületeket a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésről.

c.)      A jegyző egyéb feladatai:  

 • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
 • ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben
 • hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek polgármestereinek egyetértésével gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös hivatal köztisztviselői tekintetében (kinevezés, felmentés, jutalmazás)
 • ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat
 • szervezi a jogi felvilágosító munkát
 • évente egyszer beszámol a képviselő-testületek előtt a közös önkormányzati hivatal munkájáról és az ügyintézésről,
 • összehangolja a közös önkormányzati hivatal munkáját,
 • képviseli a közös önkormányzati hivatalt.

 

 

 

 

 

12.)     A Közös Hivatal szervezete

A Hivatal belső szervezeti egysége a Kirendeltség. A Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A Hivatal alapegységei a munkakörök. A Hivatal munkakörei:

 • Jegyző
 • Aljegyző
 • 1 fő Igazgatási, építésügyi, településfejlesztési köztisztviselő
 • 1 fő Igazgatási köztisztviselő
 • 3 fő Költségvetési, pénzügyi köztisztviselő
 • 1 fő Adóügyi köztisztviselő

 

A munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat az Ügyrend állapítja meg.

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköröket a 2. melléklet állapítja meg.

 

13.)     A Hivatal képviselete

A Hivatalt a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli. A Hivatal jogi, perbeli képviseletét a jegyző, az aljegyző vagy a jegyző által megbízott ügyvéd látja el.

 

14.)     A Hivatal munkarendje

Zalaszentgyörgy községben lévő székhelyen:

Hétfőtől csütörtökig:                8,00 órától 16,30 óráig

Pénteken:                                  8,00 órától 14,00 óráig.

 

Babosdöbréte  községben lévő Kirendeltségen:

Hétfőtől csütörtökig:                7,30 órától 16,00 óráig

Pénteken:                                  7,30 órától 13,30 óráig.

 

A napi munkaközi szünet időtartama 30 perc, amely 12,45 és 12,30 közötti időben kerül kiadásra.

A jegyző a munkarendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha azt a Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé és indokolttá teszi.

 

 Munkaidőn kívül, illetve a heti szabad- és pihenőnapokon is el kell látni az alábbi szolgáltatásokat:

 • házasságkötés
 • névadó ünnepség
 • választások, népszavazás lebonyolítása
 • testületi ülések, közmeghallgatások
 • halasztást nem tűrő közérdekű feladatok

 

A jegyző szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart hivatali munkaértekezletet, melyre a polgármestereket is meghívja. A munkaértekezleten az aktuális feladatok áttekintése mellett az eltel időszak értékelése is szerepet kap.

 

Külszolgálat, illetve kiküldetés teljesítése a jegyző, aljegyző előzetes engedélye alapján történhet, a jegyző esetében ezt az engedélyt a székhely település polgármestere adja meg.

A dolgozó kiküldetése során felmerülő költségek elszámolása utólag történik.
A kiküldetési költségeket a jegyző, aljegyző igazolása után (a jegyző esetében a székhely település polgármestere igazolása után) lehet számfejteni.

 

15.)     A Hivatal ügyfélfogadásának rendje

Hétfő, péntek:               8 órától 12,00 óráig,

Kedd, csütörtök:           13 órától 16 óráig

 

Zalaboldogfa községben lévő ügyfélszolgálati irodában: hetente egy alkalommal: hétfő 8,00 órától 12,00 óráig, Böde, Hottó és Kávás községekben a polgármesterek által egyeztetett és a településeken közzétett időpontokban. 

 

A jegyző az ügyfélfogadási rendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha azt a Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé és indokolttá teszi.

 

 

16.)     A jegyző és az aljegyző ügyfélfogadásának rendje

A jegyző ügyfélfogadási rendje: 

Zalaszentgyörgy: kedd-pénteken, hivatali időben félfogadást tart, amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Babosdöbréte: Lakossági igény szerint – előre egyeztetett időpontban

Zalaboldogfa: hétfőn 8,00-12,00 óráig

Böde, Hottó, Kávás: Lakossági igény szerint – előre egyeztetett időpontban

 

Az aljegyző ügyfélfogadási rendje: 

Babosdöbréte: A hét minden munkanapján, hivatali időben félfogadást tart, amennyiben a hivatalban tartózkodik.

 

Az országgyűlési képviselőt, helyi képviselőket, polgármestereket, intézményvezetőket a munkarend szerinti munkaidőben bármikor fogadni kell.

 

17.)     A hivatal pénzügyi és számviteli rendje

A közös önkormányzati hivatal pénzügyi – számviteli rendjét külön szabályzat tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal házipénztár, selejtezési, leltározási, ügykezelési, munka- tűz- balesetvédelmi és más jogterületeket érintő rendelkezéseit külön szabályzatok tartalmazzák.

 

18.)     Az iratkezelés szervezeti rendje, az azzal összefüggő feladat- és hatáskörök, az iratkezelés felügyelete

19.)     Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat Zalaszentgyörgyön az igazgatási-építésügyi- településfejlesztési köztisztviselő, Babosdöbrétén az igazgatási köztisztviselő látja el.

Az iratkezeléssel kapcsolatos részletes előírásokat, feladat- és hatásköröket a Hivatal iratkezelési szabályzata tartalmazza. A Hivatal valamennyi köztisztviselője köteles az iratkezelési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul végrehajtani. Az iratkezelés felügyeletét a jegyző látja el.

 

 

 

 

20.)     A kiadmányozás rendje

A jegyzőt illető kiadmányozási jogkört a jegyző a külön szabályzat szerint határozza meg. A közös önkormányzati hivatal kiadmányozási rendjét és a feladatok megoszlását a 1. függelék tartalmazza.

 

21.)     A bélyegzők használata, kezelése

A Hivatal által használt bélyegzők lenyomatát a bélyegző nyilvántartás tartalmazza. A Hivatalban használható bélyegzők beszerzését a jegyző engedélyezi. A használatba adott bélyegzőkről a jegyző nyilvántartást vezet. Magyarország címerével ellátott, azonos bélyegzőket sorszámozva kell megkülönböztetni. A bélyegző használója anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa átvett bélyegzők jogszerű használatáért.

 

Bélyegző elvesztése esetén a jegyző folytatja le a vizsgálatot.

A bármely okból használhatatlanná vagy feleslegessé vált bélyegzőket a jegyzőnek kell átadni és meg kell semmisíteni őket. A bélyegzők megsemmisítéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a nyilvántartás melléklete.

 

22.)     A Hivatal működésének nyilvánossága, kapcsolat a sajtóval

A Hivatal részéről sajtónyilatkozatot a jegyző vagy az általa kijelölt köztisztviselő adhat. A jegyző akadályoztatása esetén erre az aljegyző jogosult.

A Hivatal működése a jogszabályokban meghatározottak kivitelével nyilvános. Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános iratnak minősül.

Egyedi ügyekben a tájékoztatás tekintetében a hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.

Jogosulatlan tájékoztatás vagy jogosulatlannak adott tájékoztatás közszolgálati fegyelmi felelősség megállapításával járhat.

 

 

III. Fejezet

 

záró rendelkezések

 

 

1.)          Hatálybalépés

A Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.

 

2.)          Jóváhagyás

A Szervezeti és Működési Szabályzatot Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2013.(IV.29.) számú, Babosdöbréte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013.(IV.29.) számú, Böde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013.(IV.29.) számú; Hottó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013.(IV.29.) számú, Kávás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013.(IV.29.) számú és Zalaboldogfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013.(IV.29.) számú határozatával hagyta jóvá.

 

Zalaszentgyörgy, 2013. április 29.

 

 

 

 

                 

Kovács Dezső                                        Kacor Tamás                                  Ujj Tibor
        polgármester                                     polgármester                                  polgármester
 Zalaszentgyörgy község                   Babosdöbréte község                           Böde község
     Önkormányzata                                Önkormányzata                             Önkormányzata

 

 

 

 

       Vincze Ferenc                         Fekete Heribert László                   Luter Péter László        Polgármester   polgármester                                            polgármester

Hottó község Önkormányzata   Kávás község Önkormányzata             Zalaboldogfa község

                                                                                                                    Önkormányzata

 

 

 

Gothárdné Baumgartner Anikó                                                    Takács Árpádné

                  aljegyző                                                                                   jegyző