Önkormányzati Rendeletek

Hottó Község Önkormányzati Képviselőtestületének

5/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a

temetőről és a temetkezés rendjéről 

 

 

 

 

 

Hottó község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. §-ában, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel annak végrehajtására kiadott módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

 

I. fejezet

 

Általános rendelkezések

 

A rendelet célja

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy Hottó Község közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa a tisztességes és méltó temetéshez, valamint a végtisztesség megadásához való jogot, szabályozza a temető működési rendjét és meghatározza a temetkezés lebonyolításának, a temető használatának szabályait.

 

A rendelet hatálya

 

2. § 

 

(1)   A rendelet hatálya Hottó Község közigazgatási területén lévő köztemetőkre – Hottó, Zalaszentmihályfa -  terjed ki.

(2)   A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást végző természetes és jogi személyekre, illetőleg mindazokra, akikre nézve e tevékenységek során jogok és kötelezettségek keletkeznek.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

3. § 

 

E rendelet alkalmazásában:

temetkezési szolgáltató: az az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki, illetve amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához személyzettel rendelkezik.

 

 

II. fejezet

 

Köztemető

 

4. § 

 

(1)   Működő köztemető: Hottó 46/2 hrsz-ú temető.

                                         Hottó-Zalaszentmihályfa 0109  hrsz-ú temető.

(2)   Lezárt köztemető: nincs

 

 

A temető lezárása és megszüntetése

 

5. § 

 

(1)   Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt az Önkormányzat jogosult lezárni és ott a további temetkezést megtiltani.

(2)   A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint a temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni.

(3)   A megszüntetésről szóló döntést a megszüntetés időpontját megelőzően 3 alkalommal egy országos lapban és a megyei sajtóban közzé kell tenni, továbbá a temetői hirdetőtáblán is közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, továbbiak pedig 2 havonként történjenek.

(4)   A lezárt temetőben urnaelhelyezésre a 6. § (2) bekezdésében megjelölt üzemeltető külön engedélyt adhat.

 

 

 

III. fejezet

 

A köztemető fenntartása és üzemeltetése

 

6. § 

 

(1)   A köztemető fenntartása és üzemeltetése az önkormányzat feladata.

(2)   A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat – kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésével temetkezési vállalkozó útján is gondoskodhat.

(3)   Az üzemeltető a temető fenntartás körében gondoskodik a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról és gondozásáról.

(4)   A temető üzemeltetése körében a fenntartó

a)      meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét (továbbiakban: temetői rend);

b)      biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

c)      gondoskodik a sírhelyekkel való gazdálkodásról, megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

d)      biztosítja a ravatalozó, és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

e)      gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, biztosítja a temető nyitását, zárását;

f)       megőrzi a nyilvántartó könyveket;

g)      tájékoztatja a temetőlátogatókat;

h)      kijelöli a temetési helyeket,  gondoskodik a sorba temetésről;

i)        elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;

j)        rendszeresen összegyűjti és elszállítja a hulladékot, gondoskodik annak elhelyezéséről és kezeléséről;

k)      gondoskodik a temető használata rendjének betartásáról és betartatásáról;

l)        összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását

m)    gondoskodik az ügyfélfogadásról,

n)      köztemető útjainak, parkjainak, a még temetetlen részek gyommentesen tartásáról,

o)      elkészíti a köztemető digitális térképét, számítógépen is rögzítheti a temetői nyilvántartásokat,

p)      ellátja a teljeskörű sírhelygazdálkodást, a temetési helyek megváltásával, újraváltásával kapcsolatos ügyintézést, ezek díjának beszedését.

 

 

 

IV. fejezet

 

Temetés

 

7. § 

 

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.

       A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését tiszteletben tartani.

(2)   Az eltemetés módját és helyét - amennyiben az elhunyt arról életében nem rendelkezett - az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik.

Az elhunyt temetésére köteles személy a temetési hely kiválasztása, illetve – amennyiben köztemetőben temetési hely felett rendelkezési joga van – megjelölése miatt köteles az üzemeltetőt megkeresni és a sírhely elfogadását, illetve kijelölését aláírásával igazolni.

       Közköltségen történő temetés esetén az ismert hozzátartozót a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.

(3)   Temetni hagyományos módon koporsóban, illetve urnába helyezett hamvak eltemetésével lehet.

(4)   A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni.

 

 

8. § 

 

a)      A szociális temetések céljára a koporsós és urnás temetésekre az üzemeltető esetenként jelöl ki sírhelyet.

b)      Az 145/1999.(X.1.) rendelet 17/B §-ban a települési önkormányzat részére előírt szociális temetés lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek elvégzésével (pl: temető üzemeltetőjének értesítése szociális temetésről, hamvasztás megrendelése, temetési kellékek megrendelése, átvétele), a szociális temetést kérő eltemettető személytől az 1999. évi XLIII. törvény 24/A § (7) és (8) bekezdésében előírt  nyilatkozatok beszerzésével megbízza a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségét.

 

 

V. fejezet

 

Temetkezési szolgáltatások

 

9. § 

 

(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:

a)    a temetésfelvétel

b)   az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halott kezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,

c)    a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

d)   a ravatalozás,

e)    búcsúztatás,

f)    sírásás, illetve a sír felhantolása,kivévea temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásását  a szociális sírok  esetében;  

g)   a köztemetőben történő halott hűtés

h)   sírhelynyitás és visszahantolás,

i)     a sírba helyezés,

j)     a halott szállítás,

k)   az urnaelhelyezés,

l)     a hamvak szórása,

m) az exhumálás,

n)   az újratemetés.

 (2)  A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen vagy önállóan is végezhetők (a továbbiakban együtt: temetkezési szolgáltatás).

(3) Az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás a rendelet értelmében nem minősül temetkezési szolgáltatásnak.

 

 

 

 

Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések

 

10. §                    

 

(1)   A köztemetőben temetkezési szolgáltatást végezhet az üzemeltető, továbbá az a vállalkozó is, aki  jogszabály alapján e tevékenység végzésére jogosult.

(2)   Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók temetkezési szolgáltatást – köztemetőben történő elhelyezés esetén – az üzemeltető által meghatározott temetői rend, valamint az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján folytathatják.

(3)   Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

(4)   A sírásást és a sír felhantolását a temetkezési vállalkozók is végezhetik. Ebben az esetben is az üzemeltető kötelessége és felelőssége a sírhelyek kijelölése és a sírásás ellenőrzése.

 

11. §                    

 

(1)   A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.

(2)   A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően - tiszteletben tartani.

(3)   A szolgáltatásban közreműködők a munka során kötelesek méltó magatartást tanúsítani, a munkát a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben végezni.

 

 

 

12. §                    

 

(1)   Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátáshoz személyzettel rendelkezik. A szolgáltatási tevékenység a kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.

(2)   A temetkezési szolgáltatónak temetkezési szolgáltató szakképesítéssel kell rendelkeznie.

 

 

 

Temető-fenntartási hozzájárulás

 

13. §                    

 

(1)   Az Önkormányzatot a köztemetőben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények használatáért temető-fenntartási hozzájárulás illeti meg. A hozzájárulás megfizetésére kötelezettek körét, a hozzájárulás mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2)   Ha az üzemeltető temetkezési szolgáltató tevékenységet is végez, köteles a temető‑fenntartási hozzájárulás díját megfizetni, továbbá a vállalkozóktól beszedett díjat a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint az Önkormányzatnak befizetni.

 

A temetői szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

 

14. §                    

 

(1) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók a temetkezési szolgáltatás a község köztemetőjében történő végzéséről a tevékenység megkezdése előtt kötelesek az üzemeltetőt írásban tájékoztatni.

(2)   Az elhunytnak a temetés helye szerinti köztemetőbe történő kiszállításáról a temetői rendben meghatározottak szerint kell gondoskodni.

(3)   Az üzemeltető a temetőbe kiszállított elhunyt átvételére a temetői rendben meghatározottak szerint köteles.

(4)   Az üzemeltető képviselője köteles a temetési időpontok és a szolgáltatások összehangolásáról gondoskodni. A temetkezési vállalkozó feladata a hozzátartozók által a temetőbe korábban kiszállított koszorúk, virágcsokrok átvétele, a temetés időpontjáig történő tárolása, illetve azoknak temetésenként (elhunytanként) történő csoportosítása. A szertartás időtartama alatt - különösen az egymást követő temetések esetén – a hozzátartozók irányítása és tájékoztatása a temetkezési vállalkozó feladata.

(5) Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozók által munka nem végezhető.

 

 

 

VI. fejezet

 

Nyilvántartások

 

15. §                    

 

(1)   A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából az üzemeltető a törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal nyilvántartó könyvet köteles vezetni. A nyilvántartásokat számítógépen is rögzítheti.

(2)   Az üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni a védetté nyilvánított síremlékekről.

(3)   A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

(4)   Az üzemeltető a nyilvántartó könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.

(5)   A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.

(6)   A temetőről térképet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok, milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A térképet a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.

 

 

 

VII. fejezet

 

Temetési szabályok

 

16. §                    

 

(1)   A temetés módja lehet világi és egyházi.

(2)   A halottakat eltemetni, az elhamvasztott halottak maradványait elhelyezni csak temetőben szabad. Ha a temetésre köteles személy az urna kiadását kéri, a kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos, továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók.

(3)   A kiürített sírhelyek újraértékesítése – az alábbi kivétellel – azok számára történhet, akik a sírhely megváltáskor (temetési hely igénylésekor) eltemetendő elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát bemutatják, illetve hiteles másolatát a sírhely megváltási igényükhöz csatolják. Kivétel: ha valaki saját maga, vagy közeli hozzátartozója számára kívánja a sírhelyet megváltani. A megváltott sírhelyet tovább értékesíteni nem szabad.

 

 

Temetési helyek

 

17. §                    

 

(1)   A temetési helyek koporsós temetés esetén: a sírhelyek, gyermeksírhelyek, sírboltok (kripták).

(2)   Hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urna temetési helye: urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt (urnakripta), továbbá az urna rátemethető koporsós temetési helyre is.

(3)   Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. Az így kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezek a rendelkezések a korábban temetőben elhelyezett urnára is alkalmazhatók.

(4)   A temetőt sírhelytáblákra, kell felosztani. A sírhelytábla a temetőrendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell. A sírhelytáblákat elő kell készíteni a folyamatos temetésre.

(5)   A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni.

(6)   Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) tisztiorvos engedélye alapján még egy koporsó temethető. A sírhelyre történő rátemetés esetén a rendelet 2. sz. mellékletének 2. pontjában meghatározottak szerint újraváltási díjat kell fizetni.

(7)   Felnőtt sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még négy urna is eltemethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírhelyen még hat urna helyezhető el. Az urna elhelyezése a sírhely feletti rendelkezési jog időtartamát nem hosszabbítja meg.

(8)   A kettős felnőtt sírhely két koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. Rátemetés a (7) bekezdésben meghatározottak szerint történhet.

(9)   Felnőtt sírhelydíj megfizetése esetén a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető, meglévő családi sírhely esetén gyermeksírhely áron. Ebben az esetben a sírhely méreteinek a felnőtt sírhely méreteivel kell azonosnak lennie.

(10)                      Sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl négyszemélyes sírboltba további 12 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletben nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhunyt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő, porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítnak.

(11)                      Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A kormányrendelet 29. §-ában meghatározott betegségben (kolerában, pestisben, kiütéses tífuszban, stb.) elhunytak temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított 1 év elteltével adható engedély.

(12)                      Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttest-maradványok exhumálás útján helyezhetők át a működő temetőbe, illetve betemetés alatt álló sírhelytáblába. Az exhumálás csak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a temető fekvése szerint illetékes intézeteengedélye alapján végezhető el.

(13)                      Ha a temetési hely feletti rendelkezési jog a rendelet 5. § (1) bekezdésében, illetve a 20. § (7) bekezdésében foglaltak alapján szűnik meg, a temetési hely feltárásakor a megszüntetett sírhelyekből származó holttest maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói rendelkezése alapján, ilyen hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni.

 

Díszsírhelyek

 

18. §                    

 

(1)   A díszsírhelyek a köztemetőben kijelölt azon sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy Hottó község fejlődése érdekében végzett kimagasló tevékenységének elismeréséül Hottó Község Polgármestere örök temetkezési hely céljára adományoz. A polgármester döntését megelőzően kikéri a Képviselőtestület véleményét. Díszsírhely illeti meg a község elhunyt díszpolgárait és polgármestereit is.

(2)   Díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3)   Díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(4)   A díszsírhelyre a - sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(5)   A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában – az önkormányzat megbízására és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.

 

 

 

 

Védett síremlékek

 

19. §                    

 

(1)     A Képviselőtestület a sírjel művészeti értéke miatt, illetve az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezése érdekében sírjelet, temetési helyet védetté nyilváníthat. (továbbiakban együtt: védett síremlék)

(2)     A védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését a Képviselőtestület által erre a célra létrehozott munkacsoport írásban kezdeményezi.

(3)     A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

       - a védendő síremlék megnevezését,

- a temetési hely pontos megjelölését (temető, parcella, sor, szám)

       - a védendő síremlék rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),

       - a kezdeményezés indoklását.

(4)     A védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról, majd a döntésről értesíteni kell

          - a temető üzemeltetőjét

          - a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt.

(5)     A védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselőtestület dönt. A védett síremlékek körét 5 évente felül kell vizsgálni.

(6)     A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a temető nyilvántartó könyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről az üzemeltető gondoskodik.

(7)     A védett síremlék – a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó – táblával megjelölhető.

(8)     A védettség megszűnése esetén a 19. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt kedvezmények a továbbiakban nem illetik meg a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(eke)t.

 

 

 

20. §                    

 

(1)     A védett síremlékek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett síremlék gondozására. A temetési hely felett rendelkezni jogosult személyében bekövetkezett változást 45 napon belül be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

(2)     A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a temetési hely feletti rendelkezési jog – a temető fennállásáig – határozatlan idejűvé  válik.

(3)     Védett síremlékek esetében a temetési hellyel rendelkező személy mentesül a rendelet 22. §-ban megjelölt megváltási (újraváltási) díj megfizetése alól, a korábban megfizetett díj nem követelhető vissza.

(4)     A temetési hely felett rendelkező személy a sírjelet – a temetési helyre a védetté nyilvánítást követően temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével – csak a Képviselőtestület hozzájárulásával változtathatja meg.

(5)     A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a temető tulajdonos látja el.

 

A temetési helyek használati ideje

 

21. §                    

 

(1)   A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a temetési helyet megváltotta.

(2)   A rendelkezési jog időtartama (használati idő) a megváltás napjával kezdődik.

(3)   A rendelkezési jog időtartama:

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) sírbolt esetén 60 év;

c) urnasírhely esetén 10 év;

d) urnasírbolt esetén 25 év.

       A temető üzemeltetője az a) és c) pontban meghatározott temetési helyek megváltását kétszeres időtartamra is engedélyezheti.

(4)   A temetési hely feletti rendelkezési jog – az Önkormányzat eltérő rendelkezése hiányában – meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás időtartam a (3) bekezdésbe foglalt időtartammal egyezik meg.

(5)   A temetési hely feletti rendelkezési jog magánszemélyek között nem ruházható át.

(6)   Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a rendelkezési idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.

(7)   A temetési hely ismételten felhasználható, ha a rendelkezési idő lejártát követően 1 év eltelt és a temetési hely feletti rendelkezési jogot ismételten nem váltották meg, feltéve, hogy az üzemeltető országos és helyi lapban az ezzel kapcsolatos tájékoztatást két alkalommal közzétette, továbbá azt a temetői hirdetőtáblán is elhelyezte és megkísérelte a rendelkezési jogosult értesítését.

 

 

A temetési hely megváltási díja

 

22. §                    

 

(1)   A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséért és gyakorlásáért megváltási, illetve újraváltási díjat kell fizetni.

(2)  A díjak mértékét a rendelet  2. sz. melléklete tartalmazza.

(3)   Ha a temetési hely feletti rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

 

 

 

 

 

A temetési helyek méretei

 

23. §                    

 

A temetési helyek méreteit a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

A temetési hely megjelölése, a sírboltok

 

24. §                    

 

(1)       A temetési hely megjelölésére a temetési hely felett rendelkezni jogosult sírjelet használhat, illetve létesíthet. Szociális sírhely esetén csak az állam által biztosított sírjelet lehet használni.

 

(2)   A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel nem helyezhető el.

(3)   A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

(4)   A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet.

 (6)  Sírbolt csak az önkormányzat hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető.

 

 

VIII. fejezet

 

A temető használatának rendje

 

25. §                    

 

(1)   A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(2)   A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el. A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék kizárólag az arra kijelölt helyen helyezhető el.

(3)   A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a temetőben lévő épületeket, egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket, növényzetet beszennyezni, vagy eltávolítani tilos.

 

 

26. §                    

 

(1)   A temetőben járművel közlekedni – a mozgáskorlátozottak, az idős, illetve a beteg személyek, továbbá a munkavégzés és a temetkezési tevékenység céljából behajtó járművek kivételével – tilos.

(2)   A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(3)   A temető területére kutyát bevinni – a terápiás, segítő, vakvezető és jelzőkutyák kivételével – tilos.

 

 

 

 

27. §                    

 

(1)   A temető területén fa, cserje, növény csak a sírra, vagy – az üzemeltető engedélyével – attól legfeljebb 30 cm távolságra a sírsorok között ültethető. A fa, cserje, illetve a növény teljes kifejlettségében sem lehet azonban magasabb 2 m-nél és átmérője nem haladhatja meg a sírhely méretét.  A temetési hely felett rendelkezni jogosult saját költségén köteles az itt meghatározott magasságot, illetve átmérőt meghaladó fát, cserjét, növényt eltávolítani.

(2)   A temetőben pad csak az üzemeltető hozzájárulásával, a közlekedés és a szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül helyezhető el.

(3)   A temető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtábla elhelyezése.

 

28. §                    

 

(1)   A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.

(2)   Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, továbbá építési vagy bontási munkáknak a temetőben való elvégzéséhez.

(3)   A temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során keletkező anyagokat (sírjelet, annak darabjait, törmeléket, stb.) az építő köteles elszállítani.

(4)   A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

(5)   A temető területéről síremléket, keresztet, fejfát – vagyonvédelmi okból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

 

29. §                    

 

(1)   A temetőben munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását.

(2)   A búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

 

 

30. §                    

 

A nyitvatartás idejéről, a temető rendjéről a temető bejáratánál a temetőlátogatók részére tájékoztatót kell kifüggeszteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. fejezet

 

 

Záró rendelkezések

 

31. §                    

 

(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Hottó, 2014. november 26.

 

 

 

 Takács Árpádné

jegyző

Vincze Ferenc

polgármester

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve a község hirdetőtábláján 2014. december 1-jén

 

Hottó, 2014. december 01.

 

 

Takács Árpádné

jegyző


1. számú melléklet

 

 

Temetőfenntartási hozzájárulás és egyéb üzemeltetői díjak

(a díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

 

 

 

Megnevezés

Díj (Ft)

1. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a temetőben lévő közművek és terület használatáért

30.000,- Ft

2. Temetési közszolgáltatók által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a temetőben lévő közművek és terület használatáért

10.000,- Ft

Helyi vállalkozók a fenti díjak fizetése alól mentesek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

 

Temetési helyek megváltási díja

 

 

 

Megnevezés

Díj (Ft)

 

 

1. Új sírhely váltása (25 évre) /felnőtt/:

3.000,-

 

Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese számítandó fel.

6.000,-

 

Mélyített sírhely esetén a fenti ár 1,5-szerese számítandó fel

 

 

2. Újraváltott sírhely (25 évre) /felnőtt/:

 

 

 a.) további temetésre alkalmas

3.000,-

 

  b.) csak gondozásra alkalmas

3.000,-

 

Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese számítandó fel.

6.000,-

 

Mélyített sírhely esetén a fenti ár 1,5-szerese számítandó fel

 

 

3. Gyermeksírhely (25 évre):

2.000,-

 

4. Újraváltott gyermeksírhely ( 25 évre )

2.000,-

 

5.Kriptahely ( 50 évre):

 

 

Új, négy személy elhelyezésére alkalmas

45.000,-

 

6. Újraváltott kripta (50 évre):

30.000,-

 

7. Urnakripta (25 évre):

16.500,-

 

8. Újraváltott urnakripta ( 25 évre ):

  3.000,-

 

9. Urnasír ( 10 évre ):

  3.000,-

 

10. Újraváltott urnasír( 10 évre):

  3.000,-

 

11. A sírhelyre történő rátemetés esetén a megváltási időből hátralévő idővel arányosan csökkentett újraváltási díjat kell fizetni, ugyanakkor viszont a használati idő a temetés időpontjától újrakezdődik.

 

 

 

 

 

 

 

 


3. sz. melléklet

 

 

A temetési helyek méretei

 

 

1.  Sírhelyek méretei – beleértve a szociális sírhelyeket is:

            a.) felnőtt egyes sírhely 2,1 m hosszú, 0,9 m széles, 2,0 m mély

            b.) felnőtt kettes sírhely 2,1 m hosszú, 1,9 m széles, 2,0 m mély

            c.) gyermek sírhely 1,3 m hosszú, 0,6 m széles, 1,6 m mély

            d.) urnasírhely 0,8 m hosszú, 0,6 m széles, 1,0 m mély

     Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélyre kerüljön.

 

2.  Sírboltok méretei:

     Négyszemélyes 3,0 m hosszú, 2,5 m széles, 2,0 m mély

      Urnasírbolt (urnakripta) 1,0 m hosszú, 1,0 m széles, 0,50 m mély

           

3.  Urnafülkék méretei:

     Szabványos 0,4 m méter magas, 0,4 m méter széles, 0,3 m mély

     A temető fenntartója ettől eltérő urnafülkék létesítését is engedélyezheti.

 

4.  A sírhelyek egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek sírhelyeknél pedig 30 cm-nek kell lenni.

 

5.  A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

 

 

 

Hottó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

9/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

vonatkozó közszolgáltatásról

 

Hottó község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott,a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:

 

A helyi közszolgáltatás

 1. 1.   § Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet (továbbiakban: hulladék) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.

 

 1. § (1) A közszolgáltatás a hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.

(2)   A közszolgáltatást az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (továbbiakban: közszolgáltató) látja el, illetve végzi kizárólagos joggal az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(3)   A közszolgáltató működési területe a közigazgatási területe, amelyen belül a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni.

(4)   A közszolgáltatási szerződés hatálya alatt a (3) bekezdésben foglalt területen a közszolgáltatón kívül másnak ilyen tevékenységet folytatni tilos.

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei

 

3.   § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött megállapodás
(szerződés), a Vgt., valamint e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.

(2) A hulladékot termelő tulajdonos a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével, a költség megfizetéséről szóló bizonylat felmutatásával gondoskodni, illetve köteles a közszolgáltatást igénybe venni. A hulladék összegyűjtése, elszállítása, a tulajdonos konkrét megrendelése (előzetes bejelentése) alapján történik.

(3)  A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között - a
Ptk. Közüzemi szabályai szerinti - szerződés jön létre.

(4)     A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott a
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító
adatok, valamint a lakcím) köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni.

(5)  A közszolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles a hulladék elszállítására és a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.

(6)  A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

 

 1. § A település külterületnek minősülő közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet elhelyezni tilos.

 

A közszolgáltatás díja

 

 1. §. (1) Az igénybevett és elvégzett szolgáltatás alapján a tulajdonost díjfizetési kötelezettség terheli.

(2)  A szolgáltatásnak a közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb egységnyi díjtételeit a rendelet 1.  melléklete tartalmazza.

(3)  Az egységnyi díjtétel a hulladék egy egységére eső begyűjtési díja.

(4)  A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a begyűjtött szennyvíz térfogatának szorzata.

(5)    A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője - a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni.

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

 1. 6.  § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek nem minősülő folyékony hulladék elhelyezéséről - saját költségén - az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett.

 

 1. 7.  § Bármilyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, illetve folyékony hulladék közterületre, nyílt rendszerű belvíz- vagy csapadékvíz- elvezető árokba, csatornába történő kiöntése vagy kifolyatása tilos.

 

 1. 8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Hottó, 2014. július 22.

 

 

 

Vincze Ferenc                                                            Takács Árpádné

                         polgármester                                                                               jegyző

   

Záradék:

Kihirdetés napja: 2014. július 28.

 

 

                                                     Takács Árpádné

                                                                                                       jegyző


 

1. melléklet a 9/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díjtételei

 

 

Szállítás (Ft/m3)

Tisztítás (Ft/m3)

lakossági:       1575,-

közületi:        2470,-

274,-

428,-

 

 

 

 

A díjak a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák!

Hottó Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

8/2014. (VI.18.) önkormányzati rendelete

 

Közútkezelői hatáskörök átruházásáról

 

 

 

Hottó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (2) bekezdés 2) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. §

 

Hottó község Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 34. § (3) bekezdésében, (4) és (6) bekezdésében, 35. § és 36. § (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdésében, 37. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a jegyzőre ruházza át.

 

2. §

 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Hottó, 2014. június 18.

 

 

 

 

                       Vincze Ferenc                                                       Takács Árpádné

                        polgármester                                                                   jegyző

 

 

 

Záradék:

 

 

 

Kihirdetés napja: 2014. június 23.                                        

                                                                                                                        Takács Árpádné

                                                                                                                                jegyző

 

beszerzésEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK

SzabályzatA

 

 

 

 

Hatályos: 2014. július 1-től

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYVA a Képviselőtestület ..…./2014.(VI….) határozatával

 

 

 

 

 

……………………….       ………………………

polgármester                                                     aljegyző

 

 

 

 

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

 

 

Hottó község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 72. § (2) bekezdése alapján a következők szerint szabályozzuk:

 

 

I. Általános rendelkezések

 

1. A szabályzat célja: hogy rögzítse az önkormányzat  – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 

 

2. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő – árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás megrendelésére, (továbbiakban: beszerzés) amelyek vonatkozásában az önkormányzat a megrendelő vagy ajánlatkérő.

 

A szabályzat hatálya nem terjed ki

-    a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó, valamint

-    a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre. 

 

3. A beszerzések tárgya

 

A beszerzés tárgya lehet:

a.) árubeszerzés,

b.) építési beruházás,

c.) szolgáltatás megrendelése.

 

a.) Árubeszerzés:

 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő –  megszerzése az önkormányzat részéről.

Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.

 

 

 

b.) Építési beruházás:

 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az önkormányzat részéről:

-        a Kbt. 1.  mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

-        építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

-        az önkormányzat által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése.

 

c.) Szolgáltatás megrendelése:

 

Az olyan – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az önkormányzat részéről.

 

Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – beszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.

 

 

4.  Összeférhetetlenség

 

4.1.  Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

 

4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő, megrendelő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő, a megrendelő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a beszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.

 

4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a megrendelő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – a jelen szabályzat 2/a.  vagy 2/b.  melléklete szerint – írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség.

 

 

 

 

II. A beszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

 

1. A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése

 

A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).

 

A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlatkérés, megrendelés feladásának (megküldésének) időpontját kell érteni.

 

2. A beszerzések értékhatára

 

A becsült érték kiszámítása során mindazon beszerzés tárgyának értékét egybe kell számítani, amelyek

-     beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor, és

-     beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá

-     rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

 

 

III. beszerzési eljárás lefolytatásának ÁLTALÁNOS rendje

 

 1. 1.    Szervezetünknél:

 

a.)    a 200.000,- Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzések esetén elegendő megrendelést küldeni –amely történhet telefonon, e-mailben vagy írásban is- a lehetséges szállító részére.

 

b.)    az a.) pontban megjelölt értéket meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól,

 

 1. 2.    A beszerzési eljárás során szervezetünk (mint megrendelő, ajánlatkérő) nevében eljáró személyek, szervezeti egységek körét a jelen szabályzat 1.  melléklete tartalmazza.

 

 1. 3.    A megrendelés, az ajánlatkérés csak akkor küldhető el – ha a szerződés megkötéséhez engedély(ek) szükséges(ek), akkor annak  megléte esetén – ha szervezetünk, mint ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

 

 

A megrendelést, valamint az ajánlatkérést célratörően, szabatosan, a magyar nyelv általános jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartamra, valamint a beszerzési cselekmény körülményeire tekintettel kell megfogalmazni és elküldeni a lehetséges szállító részére.

 

Az ajánlatkérést, valamint az ajánlati felhívást a jelen szabályzat 3.  melléklete szerinti tartalommal kell (értelemszerűen) megküldeni.

 

 

 1. 4.    Az eljárást megindító felhívásban (ajánlatkérés) meg kell határozni az ajánlatok értékelésének szempontjait.

 

Az ajánlatok értékelési szempontjai a következők lehetnek:

a)    a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,

b)    az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.

 

Abban az esetben, ha összességében a legelőnyösebb ajánlatot kívánjuk kiválasztani, az eljárást megindító felhívásban (ajánlatkérés, ajánlati felhívás) meg kell határozni:

-     az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat;

-     részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentőségével arányban álló - szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám);

-     az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát, amely minden részszempont esetében azonos;

 

 1. 5.    A beszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök.

 

5.1. Az önkormányzat beszerzési tevékenységének irányításáért a  polgármester felelős.

 

Feladata különösen:

-     felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a beszerzési eljárásban bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét,

-     azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja,

-     jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni, amely a beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja,

-     rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására, s azt a dolgozók munkaköri leírásában rögzíti, stb. 

 

 

 

5.2. A szervezetünk beszerzésivel kapcsolatos teendők előkészítése és koordinálása Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző vagy az általa megbízott személy feladata és hatásköre.

 

Ezen belül feladata különösen:

-     az ajánlatkérés, a hirdetmény, a dokumentáció előkészítése és az ajánlat bekérése,

-     az adott beszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények meghatározása,

-     a beszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek, kiválasztása, azokra javaslattétel,

-     folyamatosan vizsgálja, hogy a beszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e,

-     rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás, arányát és összhangját,

-     gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról,

-     azonnal tájékoztatja a szervezet vezetőjét, ha feladatkörébe tartozó munkájának végzése során szabálytalanságot vagy szervezetünk működési köre vonatkozásában célszerűtlenséget tapasztal és a jogkör gyakorlójánál intézkedés megtételét kezdeményezi, stb.,

-     a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

 

 1. 6.        Az önkormányzat a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést a legjobb árajánlatot adóval. Amennyiben az ajánlat benyújtója, – és az ajánlati felhívásban (ajánlatkérésben) ezen kitétel  szerepel – akkor szervezetünk jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést.

 

 1. 7.        Az Áht. 37. § (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalásnak (megrendelésnek, szerződésnek) midig írásban kell megtörténnie.  Az Ávr. 53. § (1) bekezdése alapján nem szükséges előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amelyek

a) értéke a százezer forintot nem érik el,

b) pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, vagy

c) az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb kifizetésnek minősül.

 

8.   A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 

 

IV. EGYES BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE

 

1. Szervezetünk

a.)     a III. bekezdés 1. pontjának b.) alpontja alapján bekért ajánlatok, valamint

b.)     a III. bekezdés 1. pontjának c.) alpontja alapján közzétett ajánlati felhívásra érkezett ajánlatok

 

elbírálására legalább 3 fős bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a beszerzési eljárást lezáró döntést hozó polgármester vagy a képviselőtestület részére.

 

 

A bírálóbizottság tagjaira az aljegyző tesz javaslatot a polgármester felé, aki dönt a bizottsági tagok személyéről.

 

A bíráló bizottságot a beszerzések tárgyától függetlenül azonos személyek alkotják, kivéve ha a beszerzés valamilyen speciális ismeretet kíván. Ez esetben a bizottságba lehetőség szerint be kell vonni olyan személyt, aki rendelkezik a szükséges speciális ismeretekkel.

 

A bíráló bizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább 1-1 tag a megfelelő jogi, az ajánlattevők - beszerzés tárgya szerinti - gazdasági-pénzügyi, illetve műszaki alkalmasságának a megítélésére vonatkozóan megfelelő szakértelemmel rendelkezzék.

 

 1. 2.    Az ajánlatok felbontásakor a bíráló bizottság köteles megállapítani az ajánlatok érvényességét, illetve esetleges érvénytelenségét.

 

Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha:

a)      az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,

b)      az ár aránytalanul alacsony,

c)      az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,

d)     az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,

e)      egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Az ár alacsony voltának megítélésekor a korábbi tapasztalatokra, a beszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a beszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni.

 

 

 1. 3.    Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról jegyzőkönyvet kell készíteni:

 

A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

-     az ajánlat felbontásának helyét, idejét,

-     az ajánlatot felbontó személyek nevét,

-     az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét),

-     az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,

-     az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt,

-     az érvénytelennek minősített ajánlatokat,

-     az ajánlata érvénytelenségének okát,

-     az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket,

-     az ajánlatot felbontók aláírását,

 

A jegyzőkönyv elkészítéséért az aljegyző vagy az általa megbízott személy a felelős.

 

 

 1. 4.      A beszerzési eljárást lezáró döntést

a.)  a III. bekezdés 1. pontjának b.) alpontja alapján bekért ajánlatok vonatkozásában  1.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester, e felett a képviselőtestület hozza meg a döntést.  

 

 

 1. 5.      A beszerzési eljárást lezáró döntésről, az ajánlatok elbírásáról, a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell az ajánlattevőket.

 

A tájékoztatás elküldéséért az aljegyző vagy az általa megbízott személy a felelős.

 

 

V. A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése

 

1. A beszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése az aljegyző és a belső ellenőr hatáskörébe tartozik.

Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás szempontjainak előkészítésére, és azok elbírálás során történő érvényesítésére.

 

 

2. Amennyiben a beszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a polgármester köteles a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatni.

 

 

VI. Záró rendelkezések

 

 

 1. 1.      Szervezetünk beszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

 

 1. 2.      Az 1. pontban megjelöltek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni.
  1. 3.      Jelen szabályzat 2014. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy 2013. január 1-től a beszerzések lebonyolítása fentiek szerint történik. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően felmerült beszerzések esetében kell alkalmazni.

 

Hottó, 2014. június 18.

           

                       

 

            ……………………………….                      ……………………………….

                         Polgármester                                                    aljegyző

                   

 

 

Hottó község Önkormányzata                                                                                                                                            1.  melléklet

8991 Hottó, Szabadság tér 2.

 

 

A BESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN SZERVEZETÜNK NEVÉBEN

ELJÁRÓ SZEMÉLYEK (SZERVEZETEK)

 

 

Beszerzés tárgya

Beszerzés

(becsült)


egyedi értéke Ft

(Nettó)

Megrendelésre

Ajánlatkérésre

 

Jogosult személy (szervezeti egység)

Árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás

1.000.000,- Ft-ig

polgármester

polgármester, aljegyző

 

Árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás

1.000.000,- Ft-tól

képviselőtestület

polgármester, aljegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hottó, 2014. június 18.

 

 

                                                         ……………………..                                                                     …………………..

                                                                polgármester                                                                                  aljegyző


2/a.  melléklet

 

 

 

 

Összeférhetetlenségi

nyilatkozat

 

 

 

Alulírott ……………………………………..…… (lakcím: ……………...…………….)

mint a ………………………………….. (cím: ………………………………………..) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.  

 

Jelen nyilatkozatomat a …………………………(önkormányzat, a költségvetési szerv)  által a ………………………………………………. tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

 

 

 

Dátum: ………………………………

 

 

 

 

                                                                                        ……………………………….

                                                                                                nyilatkozattevő aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/b.  melléklet

 

 

 

 

Összeférhetetlenségi

nyilatkozat

 

 

 

 

 

Alulírott …………………………………..……… (lakcím: ………….…..…………….)

mint a ………………………………….. (cím: ………………………………………..) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (………………………………………………………….) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.  

 

Jelen nyilatkozatomat a …………………………(önkormányzat, a költségvetési szerv)  által a ………………………………………………. tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

 

 

 

Dátum: ………………………………

 

 

 

 

                                                                                         ………………………………

                                                                                                nyilatkozattevő aláírása

 

3.  melléklet

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATKÉRÉS

………………………………..tevékenység elvégzésére

 

 

 

 1. I.         Ajánlatkérő:

Neve:

Címe:

Képviselője:

Telefon/fax:

E-mail:

 

Kapcsolattartó neve:

Telefon/fax:

E-mail:

 

 1. II.      A beszerzés tárgya:

 

 

 1. III.   A szerződés típusának meghatározása:

 

 

 1. IV.   A szerződés időtartama:

 

 

 1. V.      A teljesítés helye:

 

 

 1. VI.   Fizetési feltételek:

 

 

 1. VII.          Alkalmassági követelmények:

 

 

 1. VIII.       Ajánlatok értékelésének szempontja:

 

 

 1. IX.   Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:

 

 

 1. X.      Az ajánlatok beérkezésének határideje:

 

 

 1. XI.   Az ajánlatok benyújtásának helye:

 

 1. XII.   Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

 

 

 1. XIII.       Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálj el:

 

 

 1. XIV.       A szerződéskötés tervezett időpontja:

 

 

 1. XV.          Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

 

 

Dátum: ………………………….

 

 

 

 

 

                                                                    ……………………………………

                                                                                          aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megismerési nyilatkozat

 

 

A ………… (önkormányzat, költségvetési szerv)……..…….. –tól hatályos beszerzési szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

 

 

Név

Beosztás

Dátum

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hottó Község Önkormányzati képviselő-testületének

6/2014.(V.19.) önkormányzati rendelete

Hottó község 2013. évi zárszámadásáról

 

Hottó Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

 Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

1.§

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi zárszámadását

§  25.394 eFt eredeti bevételi és kiadási előirányzattal

§  27.625 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal

§  32.913 eFt bevételi előirányzat teljesítéssel és 27.856 eFt kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

2.§

Az önkormányzat összesített  2013. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                                     25.028 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                          5.339 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               1.127 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             10.012 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     2.681 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  5.869 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                     1.716 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                    1.626 e Ft

      bb) felújítások                                                                                      90 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   00 e Ft

 

(2) A fentiekben meghatározott költségvetési kiadások részletezését és teljesülését a 2. melléklet tartalmazza.

 

(3) A költségvetési évben a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi      CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

4.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 6.219 eFt összegben állapítja meg, melyet a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat előző években képzett tartalékát 0 eFt összegben hagyja jóvá.

5.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint állapítja meg

 

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét szintén a 4. melléklet tartalmazza.

6.§

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak teljesülését tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. melléklet adja meg.

 

(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2013-    ban nem volt.

 

(3) Az önkormányzat 2013.évben közvetett támogatásként adóelengedést nem eszközölt.

 

(4) Az önkormányzat 2013. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.

7.§

(1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Az önkormányzati vagyon összetételét

 • forgalomképtelen törzsvagyon                             11.709 eFt
 • korlátozottan forgalomképes vagyon                   40.580 eFt
 • forgalomképtelen vagyon                                   191.405 eFt

nettó összegben a vagyonkataszteri kimutatás szerinti részletezésben jóváhagyja.

 

     (2) Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet, összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. melléklet mutatja be.

 

Egyéb rendelkezések

8.§

 A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 

 

Hottó, 2014. május 15. 

 

 

                                Vincze Ferenc                                               Takács Árpádné

                                 polgármester                                                        jegyző

 

 

 

Záradék:

A rendelet a község hirdetőtábláján 2014. május 19-én kihirdetve.

 

Hottó, 2014. május 19.