Közérdekű Információk

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Hottó Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos  állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt;
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2023. november 3.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalba (8991. Teskánd, Rákóczi u. 3.) kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

 1. a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről.

 

Amennyiben a pályázó egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

 1. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

A pályázat elbírálása szempontjából szociális rászoruló az a pályázó, akinek a családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési alap 600 %-át (azaz 171.000,- Ft-ot).

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2023. december 5-ig.

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikus úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

 

A részletes„A” típusú pályázati kiírás letölthető innen.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Kustán Tamásné

Telefonon: 92/570-012. 17 mellék.

e-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Hottó, 2023. október 2.

                                                                                       Bogárné Pusztai Magdolna s.k.

                                                                                                       polgármester

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Hottó Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal

együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

 1. a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

 1. b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos  állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt;
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítésea csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2023. november 3.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalba ( 8991. Teskánd, Rákóczi u. 3.) kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

 1. a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

 

 

A pályázat elbírálása szempontjából szociális rászoruló az a pályázó, akinek a családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési alap 600 %-át (azaz 171.000,- Ft-ot).

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el  2023. december 5-ig.

A  települési önkormányzat a meghozott döntéséről az annak indokáról 2023. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikus úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:

a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév.

 

A részletes„B” típusú pályázati kiírás letölthető innen.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Kustán Tamásné

Telefonon: 92/570-012. 17 mellék.

e-mail:  kustan.tamasne@teskand. hu

 

 

 

Hottó, 2023. október 2.

 

                                                                                       Bogárné Pusztai Magdolna s.k.

                                                                                                       polgármester

 

 

Tanévkezdési támogatás - kérelem, jövedelemnyilatkozat

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül, vagy attól eltérően került megépítésre fennmaradási engedélyt kell kérni.

Amennyiben engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kúttal rendelkezik, úgy annak a fennmaradási/üzemeltetési engedélyét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint utólagosan, vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül, 2023. december 31-ig kérelmezheti.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érinthet rétegvizet, vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belső- vagy külső védőidomát, védőterületét.
 • A kút csak talajvízkészlet és/vagy parti szűrésű vízkészlet használhat fel.
 • A kútból maximálisan évi 500 m3 mennyiséget lehet kitermelni.
 • A vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
 • A kútra magánszemély kér engedélyt.
 • A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Ha a talajvizet ivóvízcélra kívánják felhasználni, akkor fokozott biztonsággal kell eljárni, és a használatbavételhez ivóvízminőség vizsgálatot kell végeztetni.

 

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonra tesz szert.

 

Ha bármelyik feltétel nem teljesül, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút engedélyezési eljárása.

A Zalavíz Zrt. 38.810.- Ft + ÁFA, azaz 49.289.- Ft áron vállalja a jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt és ásott kutak esetén a fennmaradási engedély kérelemhez szükséges dokumentáció összeállítását, helyszíni felmérést.

Amennyiben Ön a Zalavíz Zrt.vel szeretné elkészíttetni a kérelem-dokumentációt, az alábbiakat kell tennie:

 • Kérjük, juttassa el a kérelemhez szükséges adatokat (Felhatalmazás adatok átadására- KÚT engedélyezésével kapcsolatos kérelem-dokumentáció elkészítéséhez) a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalba
 • Zalavíz Zrt. munkatársai felkeresik Önt a szükséges műszaki adatok felmérése céljából és átadásra kerül a dokumentáció összeállításáért fizetendő díj számlája
 • A Zalavíz ZRt. ellenőrzi a műszaki adatokat, összeállításra kerül a kérelem, majd a Zalavíz ZRt. hidrogeológus szakembere aláírja a dokumentációt
 • Amennyiben a számla kiegyenlítésre kerül, a Zalavíz ZRt. eljuttatja Önnek a kész dokumentációt
 • Aláírás után Ön benyújtja a kérelmet a jegyző részére

 

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak iránti engedélyezési eljárásról

 1. Vízjogi létesítési engedélyezés:

A kérelem tartalmi követelményei:

- A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja szerint összeállított dokumentáció (Fúrt kút esetén a kútfúró 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdése szerinti szakmai végzettségét igazolása)

- Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a kút létesítésével érintett ingatlan nem az építtető tulajdonában van (72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bek.)

 1. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezés:

A kérelem tartalmi követelményei:

- A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (Vízjogi létesítési engedély alapján létesített fúrt kút esetén a kútfúró 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása)

- Az üzemeltető (engedélyes) és az ingatlan tulajdonos személyének eltérése esetén az üzemeltetés jogcímének igazolása (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)

 1. Vízjogi megszüntetési engedélyezése:

A kérelem tartalmi követelményei:

- A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (fúrt kút esetén a kútfúró 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása)

- Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a megszüntetendő kút által érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap. Az Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

Nyomtatványok

 1. Kút létesítése iránti KÉRELEM
 2. Kút üzemeltetése/fennmaradása iránti KÉRELEM
 3. Kút megszűntetése iránti KÉRELEM

 

File letöltése .pdf formátumban (amennyiben nem jelenik meg)

Loading...